Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wandelconcert met nieuwe orgelmuziek

Twee premières in Hoorn op zondag 17 oktober

gepubliceerd: dinsdag, 7 september 2021
foto: Mark Heerink
Maarschalkerweerd-orgel Koepelkerk Hoorn
Maarschalkerweerd-orgel Koepelkerk Hoorn

Tijdens een wandel­con­cert van de Koepel­kerk naar de Ooster­kerk op zon­dag­mid­dag 17 ok­to­ber zullen twee nieuwe com­po­si­ties voor het eerst te horen zijn: het Te Deum for organ bariton and viola van com­po­nist Wietse Stuurman en de Fantasia sopra te Deum voor orgel-solo van com­po­nist Wouter van Belle. Beide werken zijn gebaseerd op het Te Deum Laudamus, een oude hymne die gezongen wordt bij fees­te­lij­ke en gedenk­waar­dige gebeur­te­nissen.

Ini­tia­tief

Het ini­tia­tief voor het ver­strek­ken van de com­po­si­tie­op­drachten is afkoms­tig van stadsorganist Mark Heerink die samen met de Stich­ting Concert­fonds Hoornse Orgels het plan had opgevat om jaar­lijks een nieuwe com­po­si­tie te laten schrijven voor één van de Hoornse orgels en/of kerken. In 2020 werd Wietse Stuurman gevraagd om een werk te schrijven voor de Koepel­kerk ter gelegen­heid van 75 jaar vrede en dit jaar werd Wouter van Belle gevraagd om een werk te schrijven speciaal voor het orgel van de Ooster­kerk. Helaas kon de première van het werk van Wietse Stuurman in 2020 niet door­gaan maar nu zijn beide premières dus gecom­bi­neerd in één concert.

In­spi­ra­tie

Beide com­po­nisten lieten zich in­spi­re­ren door het gre­go­ri­aanse Te Deum lau­damus. Het werk van Wouter van Belle is vooral gebaseerd op de bekende drie eerste noten van de gre­go­ri­aanse melodie Te Deum lau­damus. Zijn com­po­si­tie bestaat uit een aantal contras­te­rende blokken van diverse muzikale aard. Energieke en sterk rit­mische bewe­gingen wor­den onder­bro­ken door ingetogen korte en lan­gere medi­ta­tieve delen. Qua stijl is het werk niet modern te noemen, maar wel eigen­tijds in de zin dat er ver­schil­lende stijlen gebruikt zijn. Zo kan men er minimal music in ont­dek­ken, jazzy ritmes, vrije reci­ta­tieven en ook duikt er een fuga op.

Wietse Stuurman liet zich in­spi­re­ren door woor­den uit de ori­gi­nele Latijnse tekst waaruit de dank­baar­heid, het kwets­ba­re en de nede­rig­heid van vrij­heid spreekt. De soms ijle melodieën die langs elkaar lopen, elkaar hier en daar ver­ster­ken en ook weer voorzich­tig oplossen, geven vooral de kwets­baar­heid van vrij­heid weer. Beide com­po­nisten zullen tij­dens het concert hun werk kort mon­de­ling toelichten.

Pro­gram­ma

Naast de premières van de werken van Stuurman en van Van Belle staan er werken op het pro­gram­ma van twin­tigste-eeuwse com­po­nisten zoals Tournemire, Ysaÿ, Andriessen, Poulenc en Albert De Klerk. Niet alleen zijn er orgelsolo­werken te horen maar er klinken ook com­po­si­ties in combinatie met viool en zang. De musici die dit gaan uit­voeren zijn violiste is Birte Blom, bas-bariton Wout Ooster­kamp en organist Mark Heerink.

Organi­sa­tie

Het concert op 17 ok­to­ber begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De Koepel­kerk ligt aan het Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn. De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehou­den waar­van wij hopen dat ie­der­een naar vermogen zal bijdragen. In ver­band met de vei­lig­heids­maat­re­ge­len rond Corona moeten de bezoekers van tevoren reserveren.

Details

datum: zon­dag 17 ok­to­ber 2021
tijd: van 15.30 tot ~17.00 uur
locatie: Koepel­kerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
reserveren: g.mustert@hetnet.nl
in­for­ma­tie: www.orgel­con­certen-hoorn.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose