Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Podcasttour O.L. Vrouw ter Nood gelanceerd

gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021

Vanaf 21 juli is op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo een nieuwe podcast­tour be­schik­baar. De in­ge­spro­ken tour neemt de bezoeker mee langs de his­to­rische Genade­ka­pel, het bekende putje van Heiloo en het ico­nische Juliana­kloos­ter van architect Jan Stuyt. Met per­soon­lijke verhalen uit het verle­den en heden over het grootste Maria­hei­lig­dom van Neder­land.

Fees­te­lij­ke ope­ning

Samen met de nieuwe burge­mees­ter van Heiloo, mw. Mascha ten Bruggencate, heeft Mgr. Hendriks op woens­dag­mid­dag 21 juli de Podcast­tour fees­te­lijk geopend. Na de ont­vangst buiten achter het Juliana­kloos­ter, ver­trok het gezel­schap van geno­dig­den - waar­on­der be­stuurs­le­den, ver­te­gen­woor­digers van de ge­meen­te en van de fondsen, sprekers en mede­wer­kers aan de Podcast en mede­wer­kers van het hei­lig­dom - naar de vijver en het open-lucht-altaar waar de offi­cië­le han­de­ling plaats vond na twee korte toe­spra­ken van de burge­mees­ter en Mgr. Hendriks.

Bekende stemmen

Ver­schil­lende sprekers - waar­on­der Bis­schop Jan Hendriks (Haar­lem-Am­ster­dam), rector Jeroen de Wit en oud-weth­ou­der van Heiloo Ans Willemse - ver­tellen over hun band met de heilige plaats. De per­soon­lijke verhalen geven inzicht in de heden­daag­se bete­ke­nis van het hei­lig­dom en laten de bezoeker op een toe­gan­ke­lijke manier ervaren hoe je tot rust en be­zin­ning kunt komen op de katho­lie­ke bede­vaart­plaats in Heiloo.

In­for­ma­tiebor­den met QR codes

Op fraai ont­wor­pen in­for­ma­tiebor­den kunnen bezoekers een QR-code scannen en direct de podcast be­luis­te­ren op een smart­phone via een speciaal ont­wik­kelde ladings­pa­gina. De podcasts zullen ook be­schik­baar wor­den gesteld op Spotify en Apple Podcast. Om de bezoeker zon­der smart­phone te bedienen is op de in­for­ma­tiebor­den ook algemene (his­to­rische) in­for­ma­tie over de ver­schil­lende stop­pun­ten van de podcast­tour te lezen. Ook ontdekt de bezoeker bij elk stop­punt zoge­naamde conversation starters. De algemene vragen of stellingen activeren de bezoeker om over een spe­ci­fie­ke vraag na te denken of over met elkaar in gesprek te gaan. De podcast­tour is ruim 50 minuten en kan op eigen tempo wor­den gevolgd.

De podcast­tour kan wor­den gelopen tij­dens ope­ningstij­den van het hei­lig­dom: 08.30 - 19.30 uur (winter­tijd: 17.00). Daarbij zijn de podcasts gratis te be­luis­te­ren. De podcast­tour start vanaf de kapellaan te Heiloo. Mede dankzij het Herstel­fonds van de Ge­meen­te Heiloo is de podcast­tour tot stand geko­men.

Nieuw pro­gram­ma

De podcast­tour is één van de eerste ac­ti­vi­teiten van het nieuwe pro­gram­ma Onze Lieve Vrouw Ter Nood inspireert! Het publieks­pro­gramma heeft als doel om in de ko­men­de jaren een bre­der publiek te in­te­res­seren voor het Hei­lig­dom om door deelname aan ac­ti­vi­teiten op eigen­tijdse wijze tot be­zin­ning en re­flec­tie te komen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose