Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. De Groot overleden

Een leven voor het bisdom van Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021
V.l.n.r. Mgr. Hendriks, mgr. De Groot, mgr. Punt en mgr. Van Burgsteden
V.l.n.r. Mgr. Hendriks, mgr. De Groot, mgr. Punt en mgr. Van Burgsteden

Op dins­dag 20 april overleed na een kort ziek­bed mgr. drs. Martin de Groot, oud-vica­ris-generaal en oud-officiaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In 1964 werd hij benoemd tot se­cre­ta­ris van het bisdom. Dat luidde een leven in van vijf­tig jaar dienst­baar­heid aan ‘de Haar­lemse kerk’, zoals hij zelf graag zei.

Levensloop

Mgr. De Groot werd op 3 sep­tem­ber 1933 in Am­ster­dam geboren. Na zijn pries­ter­wij­ding werd mgr. De Groot kape­laan in Castricum, maar een jaar later kreeg hij al de benoe­ming om canoniek recht te gaan stu­de­ren in Rome. Na het behalen van het licentiaat werd hij se­cre­ta­ris van het bisdom en later ook kanselier en officiaal van de ker­ke­lijke recht­bank.

Onder bis­schop Zwart­kruis werd hij bis­schop­pe­lijk vica­ris, lid van het ka­the­draal kapit­tel en van het consultoren­col­lege. In 1998 werd hij vica­ris-generaal en maakte hij deel uit van de Raad voor Econo­mische Aangelegen­he­den, ambten die hij naast het offi­cia­laat tot zijn emeritaat in sep­tem­ber 2013 heeft vervuld.

Overige ac­ti­vi­teiten

Daar­naast was hij bis­schop­pe­lijk adviseur voor de KRO en lid van het verantwoor­dingsor­gaan van het Pensioen­fonds Neder­landse Bis­dom­men en was hij betrokken bij talrijke raden- com­mis­sies, advies- en beheers­stich­tingen.

Daar­naast was hij als assis­te­rend pries­ter actief in de St. Jozef­kerk in Haar­lem.

Zijn vele ver­diensten wer­den geëerd door zijn benoe­ming tot ere­ka­pelaan van Zijne Hei­lig­heid de paus in 1985 en de benoe­ming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau in 2005. Op 1 de­cem­ber 2017 werd hij benoemd tot ere-kanun­nik van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Na zijn emeritaat bleef mgr. Martin de Groot nog actief als promotor iusititiae van de Haar­lemse recht­bank en als rechter in de Interdio­ce­sane Straf­recht­bank van eerste instantie.

Ten gunste van de chorale kerk­mu­ziek in de Ka­the­draal, de basiliek van St. Nicolaas en de St. Joseph­kerk stichtte mgr. De Groot het muziek­fonds mgr. Martin de Groot. Het zijn de drie kerken waar hij een bij­zon­dere band mee had (zijn groot­va­der was bij de bouw van de St. Nicolaas­basi­liek betrokken).

Rechter­hand van bis­schop­pen

Mgr. De Groot was in Rome tij­dens het tweede Vati­caans concilie, heeft veel bis­schop­pen mee­ge­maakt en nauw samen­ge­werkt met mgr. Van Dode­waard, die hij zelf dood had aan­ge­trof­fen, met mgr. Zwart­kruis, mgr. Bomers en mgr. Punt. Met de pas overle­den Joop Lansdaal werkte hij nauw samen. Ook mgr. Hendriks heeft nog een aantal jaren met hem mogen samen­wer­ken.

Dank!

Op dins­dag 20 april 2021 is mgr. De Groot op 87-jarige leef­tijd in het zie­ken­huis overle­den aan de gevolgen van longkanker. Mgr. Hendriks schrijft op Arsacal hoe hij mgr. De Groot vlak voor zijn dood nog mocht opzoeken in het zie­ken­huis. Hij is hem uitermate dank­baar voor al deze jaren van trouwe en kun­dige inzet voor ons bisdom! “Moge de Heer hem nu de eeuwige rust en vrede geven!”

Uitvaart

Op dit moment zijn de gegevens over de uit­vaart, die maar door een beperkt aantal personen zal kunnen wor­den bijgewoond van­wege de Corona-maat­regelen, nog niet bekend. Zodra er meer nieuws is zal dit wor­den bekend gemaakt.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose