Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Videoserie rondom Pasen

Acht video’s op www.vierpasen.nl

gepubliceerd: vrijdag, 26 maart 2021

Op zon­dag 28 maart is het Palm­pasen. Op die dag gaat het eerste filmpje in een serie van acht online op www.vierpasen.nl. In deze serie filmpjes geven de Neder­landse bis­schop­pen op een per­soon­lijke manier uitleg bij onder­de­len en ele­menten uit de Paas­tijd, steeds aan de hand van vier vragen.

In het eerste filmpje ver­telt bis­schop Jan Hendriks van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam over de bete­ke­nis van Palm­zon­dag. Mgr. Hendriks gaat onder meer in op het gebruik en de bete­ke­nis van palm­tak­jes, typerend voor Palm­pasen. Hij beschrijft de gebeur­te­nissen van Palm­pasen zoals opgetekend in het evan­ge­lie: Jezus wordt in Jeru­za­lem binnen­ge­haald als koning, maar daarna slaat de stem­ming om en Jezus wordt uit­ein­delijk ge­krui­sigd.

Woens­dag 31 maart gaat het filmpje over de Chrisma­mis online. Bis­schop Ron van den Hout van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den legt uit wat de Chrisma­mis is, wat er tij­dens deze mis gebeurt, name­lijk de wij­ding van heilige olie. Deze olie wordt gebruikt tij­dens be­lang­rijke levens­mo­menten in het leven van katho­lie­ke gelo­vi­gen, zoals doopsel, vormsel, zie­ken­zal­ving en pries­ter­wij­ding.

Komt laat ons Hem aanbid­den

Bis­schop Gerard de Korte van bisdom ’s-Hertogen­bosch staat in het volgende filmpje, online op Witte Donder­dag, stil bij de in­stel­ling van de eucha­ris­tie en het pries­ter­schap. Ook ver­telt hij over de voet­was­sing die tra­di­tio­neel op deze dag plaats­vindt. Waar komt dit gebruik vandaan en wat betekent het? Kar­di­naal Wim Eijk gaat in het filmpje van Goede Vrij­dag op 2 april in op de Kruis­ver­ering en het Lijdens­ver­haal. (“Aanschouw dit kost­baar kruis waaraan de Redder heeft gehangen, komt laat ons Hem aanbid­den”)

Stille Zater­dag

Op Stille Zater­dag, 3 april gaan er twee filmpjes online. De eerste is met hulp­bis­schop Everard de Jong van bisdom Roermond en Apos­to­lisch Admini­strator van het Or­di­na­ri­aat voor de Neder­landse Strijd­krachten. Op deze bij­zon­dere li­tur­gische dag staat hij stil bij het stille graf, de lege ta­ber­na­kel. Bis­schop Jan Liesen van bisdom Breda (foto boven) ver­telt ’s avonds over de Paas­wake, waarbij het gaat om Christus als het licht van de wereld. De doop­be­lof­ten wor­den tij­dens de Paas­wake hernieuwd.

Hoog­feest van Pasen

www.vierpasen.nlOp 4 april, Eerste Paas­dag, gaat bis­schop Harry Smeets van bisdom Roermond in op de ver­rij­ze­nis. De Heer is waar­lijk opgestaan. Bis­schop Hans van den Hende ver­telt op Tweede Paas­dag over het Paasoctaaf, de eerste acht dagen vanaf Paas­zon­dag en hij blikt vooruit naar Pink­ste­ren, waar­mee de Paas­tijd na vijf­tig dagen ein­digt.

Vierpasen.nl

Uit­ein­de­lijk zullen alle acht video's te zien zijn op de speciale web­si­te: www.vierpasen.nl

Paaswens op de radio

Op ver­schil­lende radiozen­ders is tot aan Pasen een Paaswens van de bis­schop­pen te horen.
Beluister deze Paaswens hier:

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose