Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werken van liefde

Een nieuw boek over vijf Noord-Hollandse zustercongregaties

gepubliceerd: woensdag, 17 maart 2021
Auteur Michel Bakker overhandig het boekje aan Mgr. Hendriks
Auteur Michel Bakker overhandig het boekje aan Mgr. Hendriks

In de jaren zes­tig van de vorige eeuw telde Neder­land zo’n 50.000 vrouwe­lijke reli­gi­euzen. Aan 40% van de zie­ken­huis­bed­den ston­den katho­lie­ke zusters en broe­ders. Ook in onze omge­ving waren katho­lie­ke zusters actief in de thuis­zorg, kraam­zorg, bejaar­den­zorg, zie­ken­huis­zorg maar ook onder­wijs, pas­to­rale zorg enzo­voort. Ook in ons bisdom, in Noord-Holland.

Michel Bakker heeft een mooi en rijk geïllustreerd boek over hen ge­schre­ven. In vijf mooie portretten ver­telt hij over het ontstaan van de con­gre­ga­ties, hun werk­zaam­he­den in de Kerk en samen­le­ving en geeft hij een beknopt his­to­risch over­zicht. Dit wordt aan­ge­vuld met mooie foto’s en per­soon­lijke her­in­ne­ringen van enkele zusters.

De vijf con­gre­ga­ties ken­den een ongekende groei in een tijd dat hun maat­schap­pe­lijke taak (vooral in het onder­wijs en de zorg) een ker­ke­lijke taak was. Vanaf de jaren zeven­tig toen de over­heid deze taken meer en meer op zich nam, nam hun aantrek­kings­kracht af. Alle vijf de con­gre­ga­ties zijn nu hoogbe­jaard. Met hen mogen we met trots terug­kij­ken op hun onge­loof­lijke inzet voor de mede­mensen in nood, hun geloof in de Kerk en de wereld. Dit boek draagt aan die trots bij.

Vijf zuster­con­gre­ga­ties

  • de Zusters van de H. Juliana van Falconieri (Juliaantjes)
  • de Vrouwen van Bethanië
  • de Zusters van de Voor­zienig­heid
  • de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de
  • de Ursulinen van Bergen

Verkrijg­baar
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose