Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kies voor het eigenlijke normaal van het Rijk Gods

Tweede Kamerverkiezingen 2021

gepubliceerd: woensdag, 10 maart 2021

De Neder­landse bis­schop­pen roepen katho­lie­ken op te gaan stemmen op 17 maart bij gelegen­heid van de verkie­zingen voor de Tweede Kamer. De bis­schop­pen schrijven hun oproep in een brief waarin ze aan­ge­ven dat we na de corona­cri­sis niet terug moeten naar het oude normaal maar naar het eigen­lijke normaal, name­lijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in dat we kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samen­le­ving, voor het alge­meen wel­zijn en als broe­ders en zusters van elkaar. De bis­schop­pen roepen in hun brief katho­lie­ken op volksver­te­gen­woor­digers te kiezen die deze fun­da­men­tele waar­den als uitgangs­punt voor hun poli­tieke han­de­len nemen.

Cultuur van het leven

De bis­schop­pen be­na­druk­ken de waar­dig­heid van iedere mens. Dat vereist het bevor­de­ren en be­scher­men van een ‘cultuur van het leven’. De bis­schop­pen: “Primair staat het respect voor de onaantast­baar­heid van het men­se­lijk leven van de conceptie tot de na­tuur­lijke dood, ongeacht in welke staat het zich bevindt.”

Open samen­le­ving

Bij een cultuur van het leven hoort een open samen­le­ving. De bis­schop­pen ver­wij­zen naar de en­cy­cliek ‘Fratelli tutti’ (ok­to­ber 2020) waarin paus Fran­cis­cus pleit voor een samen­le­ving waarin mensen open staan voor mede­mensen, ook die anders zijn, voor kwets­ba­ren, voor vluch­te­lingen en mi­gran­ten. De bis­schop­pen: “Dat betekent onder­steu­ning van vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers, toe­gan­ke­lijke schuld­hulp­ver­le­ning, adequate ge­zond­heids­zorg, hulp aan werkzoeken­den, betaal­ba­re woningen, onder­steu­ning van ge­zin­nen en voldoende inkomen.”

Alge­meen wel­zijn

In een open samen­le­ving staat voor chris­te­nen het alge­meen wel­zijn centraal. Paus Fran­cis­cus waar­schuwt tegen het doorgeschoten markt­denken. In plaats van doel te zijn wor­den mensen tot een puur middel gedegra­deerd. De bis­schop­pen: “Morele waar­den en verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel voor het alge­meen wel­zijn zijn dan ver te zoeken”.

Broe­ders en zusters

“De over­tui­ging dat we broe­ders en zusters zijn moet het spi­ri­tu­ele hart van de poli­tiek vormen”, be­na­druk­ken de bis­schop­pen. Het behoedt mensen voor eigen­be­lang en brengt hen tot soli­da­ri­teit en samen­wer­king. De bis­schop­pen: “Broe­ders en zusters zijn op elkaar aangewezen. Ze delen een gemeen­schap­pe­lijke toe­komst waarvoor ze samen verant­woor­de­lijk zijn”.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose