Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online Stille Omgang

Jongerenprogramma ook online

gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021
foto: Wim Koopman
Stille Omgang
De lantaarn die tij­dens de Stille Omgang altijd staat opge­steld in de Kalver­straat ter hoogte van de plek waar het Mirakel is gebeurd

Door omstan­dig­he­den, zoals de avondklok, heeft het Gezel­schap van de Stille Omgang het pro­gram­ma voor dit jaar moeten wij­zigen. Hierbij de laatste in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd.

Digitale Stille Omgang

Op zater­dag 20 maart om 20.30 uur zal de Eucha­ris­tie­vie­ring wor­den uitgezon­den vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De H.Mis wordt gecelebreert door pastoor Eric Fennis samen met con­cele­branten Eugene Jonger­den en Jan Stuyt sj.

Aan­slui­tend aan de H.Mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Deze H.Mis wordt speciaal opgedragen voor alle deel­ne­mers en betrok­ke­nen bij de jaar­lijkse Stille Omgang. Dus de or­ga­ni­se­rende Zustergezel­schappen, deel­ne­mers aan het Jon­ge­ren­pro­gramma en alle andere geïn­te­res­seer­den.

Digi­taal Jon­ge­ren­pro­gramma

Stille Omgang JongerenprogrammaHet jon­ge­ren­pro­gramma is ook online opgezet. Jon­ge­ren kunnen zich opgeven op de web­si­te van het Jon­ge­ren­pas­to­raat zodat ze de Zoomlink kunnen ont­van­gen:

tijd ac­ti­vi­teit
17.00 uur Gebeds­wan­de­ling met intenties. I.v.m. de lockdown kunnen deel­ne­mers in­di­vi­dueel in eigen dorp of stad een omgang lopen en meebid­den met de intenties van de Stille Omgang. In gebed zijn we zo lopend met elkaar verbon­den.
19.00 uur Een digi­taal jon­ge­ren­pro­gramma met work­shops.
Dit jaar de keuze uit twee work­shops:
  1. Sant’ Egidio over liefde voor goe­den en kwa­den, kunnen wij van ie­der­een hou­den?
  2. Paul Graas n.a.v. zijn boek ‘Voor de christen die mens wil wor­den’ over de christen die verlangt te luis­te­ren.
20.30 uur Heilige Mis vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De mis wordt voor­ge­gaan door pastoor Eric Fennis, samen met con­cele­branten Eugene van Jonger­den en Jan Stuyt sj.
Daarna Aan­slui­tend aan de mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang door Am­ster­dam in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Meer info

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen we u graag naar de web­si­te van het Gezel­schap:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose