Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel

In Sint Odulphuskerk te Best

gepubliceerd: maandag, 8 november 2010

Onder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 6 no­vem­ber 2010 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best.

De kerk in het Brabantse Best was tot de laatste plek bezet door nabe­staan­den en mili­tai­re autori­teiten die op deze manier erken­ning, waar­de­ring en respect tot uitdruk­king brengen voor de overle­den personeelsle­den van Defensie. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront, die deze her­den­king ieder jaar or­ga­ni­seert vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen.

Leger­bis­schop Punt, hoofd­cele­brant in deze vie­ring, ging in zijn over­we­ging in op een “Bouw­plan voor Vrede en Ge­rech­tig­heid”. Lang is gedacht dat weten­schap en techniek de sleu­tel zou­den zijn tot het Rijk der Hemelen of ver­an­de­rende struc­tu­ren zoals communisme en so­cia­lis­me. Een nieuwe illusie  heden ten dage is het fun­da­men­ta­lisme dat gelooft dat als ie­der­een bekeerd is, het paradijs zal zijn bereikt. Slacht­of­fers van deze denk­wij­zen zijn miljoenen bur­gers en mili­tai­ren geweest die pal staan en ston­den voor Vrede en Ge­rech­tig­heid. Zolang wij haat en heb­zucht nastreven, aldus Mgr. Punt, zal er een dam opge­wor­pen moeten wor­den tegen dit systeem van onrecht. Gees­te­lij­ke groei van mensen is essentieel. De bood­schap van ons geloof is dat Christus een uitweg biedt voor alle haat in ons hart. Het is goed te beseffen dat je als mens ge­roe­pen bent door God. Als mensen ver­an­de­ren zal dat invloed hebben op de hele wereld.

Aan het einde van de Requiem­vie­ring wer­den ter nage­dach­te­nis kaarsjes ontstoken door twee van de nabe­staan­den en wer­den de namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd. De Inspecteur-generaal der Krijgs­macht (IGK) Luitenant-generaal, Lex Oosten­dorp legde een krans uit eerbe­toon aan allen die zijn overle­den. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehou­den ter nage­dach­te­nis aan de overle­den bur­gers en mili­tai­ren. Na het zingen van het Wilhelmus werd ie­der­een in de gelegen­heid gesteld om langs de krans te defileren.

Het koor van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo uit Haar­lem en het koperkwintet van het Fanfarekorps Ko­nin­klij­ke Land­macht Bere­den Wapens verleen­den hun mede­wer­king aan deze bij­zon­dere kerk­dienst.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nage­praat. Het NKT kan opnieuw terugzien op een waarde­volle her­den­kings­vie­ring.

Sinds de Tweede Wereld­oor­log wor­den nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­gers voor deze her­den­kings­dienst uit­ge­no­digd. De Nationale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehou­den op de eerste zater­dag na Aller­zie­len. De organi­sa­tie is in han­den van het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie. Volgend jaar is de Requiem­vie­ring op zater­dag 5 no­vem­ber.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose