Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sint Jozef, bid voor ons

Vrijdag 19 maart - Hoogfeest H. Jozef - Begin Jozefjaar

gepubliceerd: zondag, 14 maart 2021

Paus Fran­cis­cus riep voor 2021 een Jozef­jaar uit voor de Kerk. Het Jozef­jaar duurt van 8 de­cem­ber 2020 t/m 8 de­cem­ber 2021. Op vrij­dag 19 maart vieren we het hoog­feest van de H. Jozef, een feest waarvoor we zelfs het vasten onder­bre­ken.

“Sint Jozef is de zwijgzame die­naar die niet is wat hij voor het oog van de mensen lijkt te zijn. Hij is de mens die zich in eenvoud en nede­rig­heid overgeeft, niet te groot om zich te laten gebruiken in Gods plan en daar een een­vou­dig dienende rol in te spelen. Niet voor niets is Sint Jozef een bij­zon­dere patroon van de Kerk en van een goede dood. Want wat hij heeft voor­ge­legd is dé hou­ding van de gelo­vi­ge: een levensin­stel­ling waardoor je goed kunt sterven: niet je eigen bekwaam­he­den, vaar­dig­he­den, kennis, carrière of wat dies meer zij, niets van het men­se­lijk kunnen zal ons red­den, maar alleen onze klein­heid, onze eenvoud en nede­rig­heid, ons overge­ge­ven zijn: alles wat ons tot die­naar maakt met Jezus, de Dienstknecht van de Heer.”

Uit: mgr. Jan Hendriks, Preken­boek Getuigen van het Licht

Gebed tot Jozef

De Aller­hoog­ste heeft u veel gunsten bewezen.
De engel van de Heer verscheen in uw dromen
terwijl u sliep, om u te waar­schu­wen
en te be­ge­lei­den in uw zorg om de Heilige Familie.

Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,
vol ver­trouwen op zijn almacht en goed­heid:
zie naar mij om.
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dromen
en leg ze voor aan uw Zoon.

Help mij, goede Jozef,
om de stem van God goed te horen
om op te staan en vol liefde te leven.
Ik loof en prijs God met vreugde
samen met u, mijn geliefde Jozef.

Amen.

Vertaling Patris Corde

Op 8 de­cem­ber 2020 riep paus Fran­cis­cus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar gele­den dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Uni­ver­se­le Kerk’. Bij die gelegen­heid werd ook de apos­to­lische brief Patris corde ge­pu­bli­ceerd, Met het hart van een vader, die nu in de Neder­landse vertaling be­schik­baar is.

De brief opent met de woor­den: ‘Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën “de zoon van Jozef” wordt genoemd.’ De paus deelt in deze tekst ver­vol­gens een aantal per­soon­lijke over­we­gingen over de ‘bui­ten­ge­wone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tij­dens de pandemie.

Gewone mensen

Apostolische brief ‘Patris Corde’

‘Te mid­den van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat “ons leven wordt gebouwd en in stand gehou­den door gewone mensen - die meestal wor­den vergeten - die niet ver­schij­nen in de kran­ten­kop­pen en tijd­schrif­ten of in de schijn­wer­pers staan van de nieuwste show, maar die onge­twij­feld de beslissende gebeur­te­nissen van onze ge­schie­de­nis van vandaag schrijven: artsen, verpleeg­kun­digen, super­markt­me­de­werkers, schoon­ma­kers, ver­zor­gers, ver­voer­ders, orde­handhavers, vrij­wil­li­gers, pries­ters, reli­gi­euzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt. [...] schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die dage­lijks geduld oefenen en hoop geven. ‘Hoeveel vaders, moe­ders, opa’s en oma’s, onder­wij­zers laten onze kin­de­ren niet met kleine en dage­lijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bie­den en doorstaan, door hun ge­woon­ten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te sti­mu­leren. Zoveel mensen bid­den, offeren en bemid­de­len voor het wel­zijn van allen.’

Hoofdrol

De paus wijst erop dat ie­der­een in de heilige Jozef de man kan vin­den die onopgemerkt blijft, de man van de dage­lijkse, discrete en verborgen aanwe­zig­heid, een bemidde­laar, een steun en een gids in moei­lijke momenten. ‘De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijn­baar verborgen zijn of op de ach­ter­grond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsge­schie­de­nis. Aan hen allen een woord van erken­ning en dank­baar­heid,’ aldus de paus.

Vertaling
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose