Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Marcel Poorthuis benoemd tot hoogleraar Interreligieuze dialoog

gepubliceerd: zondag, 7 november 2010

Marcel Poorthuis benoemd tot hoogleraar Interreligieuze dialoogDe Uni­ver­si­teit van Tilburg heeft dr. Marcel Poorthuis, mede­wer­ker van bisdom­blad Samen Kerk, benoemd tot hoog­le­raar Interreli­gi­euze dialoog aan de facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie. In het kader van de leer­stoel Interreli­gi­euze dialoog legt hij zich in eerste instantie toe op onder­zoek naar de beeld­vor­ming van de islam in Neder­land, het effect van de seculari­sa­tie op de interreli­gi­euze dialoog en de con­se­quenties van de interreli­gi­euze dialogen voor de chris­te­lijke theo­lo­gie.

Marcel Poorthuis (1955, Hilversum) stu­deerde theo­lo­gie aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit in Utrecht en muziek aan het conservatorium te Hilversum. Van 1982 tot 1992 werkte hij op het Se­cre­ta­riaat van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land op het gebied van  joods-chris­te­lijke betrek­kingen. In 1992 pro­mo­veerde hij in Utrecht op de com­mentaren van de Frans-joodse filo­soof Levinas op de Talmoed. Sinds 1992 is hij als universitair (hoofd-)docent verbon­den aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit te Utrecht, thans de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van de UvT. Zijn hoog­le­raarsbenoe­ming is met ingang van 15 ok­to­ber 2010.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose