Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderzoek Actie Kerkbalans

Kerkgangers missen samen zingen het meest

gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2021

Actie Kerk­ba­lans presen­teert op vrij­dag 22 januari de uit­kom­sten van een onder­zoek naar (onder meer) de kerk in corona­tijd. Uit dit onder­zoek blijkt dat kerk­le­den het samen zingen het meest missen nu de vie­rin­gen slechts beperkt toe­gan­ke­lijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 res­pon­denten.

Daar­naast wor­den het fysiek aanwe­zig kunnen zijn in de kerk (34%) en ont­moe­tingen met mede-kerk­le­den (28%) genoemd als onder­de­len die wor­den gemist. De waar­de­ring voor de eigen kerk blijkt in corona­tijd bij met name trouwe kerk­gan­gers niet tot weinig veran­derd.

Actie Kerk­ba­lans is de lan­de­lijke actie waarbij vier kerk­ge­noot­schappen hun leden jaar­lijks om een finan­ciële bijdrage vragen. De actie loopt in 2021 van 16 tot en met 30 januari. In ver­band met de over­heids­maat­re­ge­len rond Covid-19 is de pers­con­fe­ren­tie over het onder­zoek door Actie Kerk­ba­lans dit jaar digi­taal op vrij­dag 22 januari. Sprekers zijn Frank van Kooten, van het onder­zoek­bu­reau Citisens, dat het onder­zoek heeft uitge­voerd, mgr. Gerard De Korte, bis­schop van Den Bosch en ds. Trinette Verhoeven, classispredi­kant van de Classis Utrecht van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land.

Mix tussen live­stream en naar de vie­ring

Uit het onder­zoek blijkt dat kerk­le­den in corona­tijd de kerk­diensten volgen op gemiddeld twee manieren, vaak een mix tussen een live­stream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% de vie­rin­gen of diensten via een live­stream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst via tele­vi­sie (bij­voor­beeld NPO 2). 38% van de kerk­le­den geeft aan nu geen vie­rin­gen of diensten te volgen maar dat zijn vooral kerk­le­den die ook vóór de corona­cri­sis nooit of soms een kerk­dienst bezochten.

In het onder­zoek is ver­der gevraagd naar het geef­ge­drag van kerk­le­den. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrij­wil­li­ger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn ver­schil­lend, maar be­trok­ken­heid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerk­le­den zijn het meest bereid om geld te geven voor het on­der­houd van het kerk­ge­bouw, diaconale projecten en pas­to­raat.

Kerk van de toe­komst

De bete­ke­nis van de kerk voor kerk­le­den verschilt, waarbij 'het geloof delen met anderen' het vaakst wordt genoemd. Kerk­le­den zien in de toe­komst graag een kerk waar mensen er zijn voor elkaar (41%) en waar men kan leren, groeien en be­zin­nen (38%). De geefbereid­heid voor de kerk van de toe­komst is precies even groot als de geefbereid­heid voor de kerk van vandaag. De bereid­heid om bij te dragen via Actie Kerk­ba­lans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, plaat­se­lijke pa­ro­chie of ge­meen­te gaat.

Rapport
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose