Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Grafridders nemen 27 novieten op in hun midden

Bijeenkomst in Oude Bavo

gepubliceerd: vrijdag, 29 oktober 2010

De Ridderorde van het H.Graf van Jeru­za­lem neemt dit week­ein­de 27 nieuwe rid­ders en edelvrouwen op in zijn mid­den. De bekendste zijn oud-minister Camiel Eurlings en de Com­mis­sa­ris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. Jan Franssen. Plaats­ver­van­gend Natio­naal Coördinator voor Terrorisme­be­strij­ding Theo Bot hoort ook tot de novieten, evenals de deken van het Noord-Limburgse Venray, Harrie Smeets.

H. Grafridders
Inkle­ding Grafrid­ders in Larense basiliek in 2007

De bij­zon­dere plech­tig­heid vindt plaats in de Grote of Sint Bavo­kerk in Haar­lem, waar voor het eerste sinds de Re­for­ma­tie (de Haar­lemse Noon van 1578) een H.Mis zal wor­den opgedragen. Voor­zien was immers dat de nieuwe Bavo rond deze tijd niet geheel be­schik­baar zou zijn wegens ingrijpende res­tau­ra­ties. Overigens zal de ka­the­draal ook tij­dens deze res­tau­ra­ties blijven fun­geren als paro­chie­kerk.

De Ridderorde van het H.Graf van Jeru­za­lem is een ker­ke­lijke werkorde die als opdracht heeft de Katho­lie­ke Kerk in het Heilige Land te steunen in haar gees­te­lij­ke, chari­ta­tieve, culturele en sociale werken en in­stel­lingen. Daarbij gaat de eerste aan­dacht uit naar het Latijnse Patriarchaat met een kleine tach­tig­dui­zend gelo­vi­gen, maar ook naar de andere katho­lie­ke ge­meen­schappen, zoals de melkieten (105.000 gelo­vi­gen) en de Maronieten (17.000 gelo­vi­gen).

Ze is ontstaan kort de eerste verove­ring van Jeru­za­lem door Godfried van Bouillon (1099) in het jaar 1103, als rid­derwacht van het Heilig Graf. Deze wacht bestond de eeuwen door zon­der vaste structuur. Die kreeg hij pas in 1848, van de zalige Paus Pius IX. Hij gaf de orde de opdracht overal in Palestina en Jordanië missie­posten te stichten en hulp te bie­den bij de oprich­ting van scholen, ziekeninrich­tingen en sociale in­stel­lingen.

De Paus heeft de lei­ding van de Orde toe­ver­trouwd aan een kar­di­naal die de titel van Groot­mees­ter draagt. Deze functie wordt momenteel waar­ge­no­men door Z.Em Kar­di­naal John Patrick Foley. De Latijnse Patriarch van Jeru­za­lem, Z.Z. Fouad Twal, is volgens de statuten van de Orde de Groot Prior.

De opname of investituur (inkle­ding)  zal wor­den verricht door de grootprior van de Orde,  mgr. drs. A.Hurkmans, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. De voorlaatste investituur vond even­eens plaats in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, in de basiliek van Laren. Dat was in april 2007.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose