Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Succesvol missionair zijn - Q&A

Zaterdag 9 januari - 16.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2021

Het woord ‘Missio­nair’ valt steeds vaker binnen onze Katho­lie­ke kerk. In ons bisdom kennen we The Mis­sio­na­ry School, maar ook lan­de­lijk wordt al een tijd gewerkt aan het platform ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’.

Ondertussen leren we als kerk met de dag bij in tij­den en onzeker­heid en ingrijpende ver­an­de­ringen. Pionieren en experimen­te­ren in niet meer een optie maar een nood­zaak om de pa­ro­chie en de geloofs­ge­meen­schap levend te hou­den, zeker in tij­den van corona.

Een nieuwe missie in ons eigen land/dorp

De term ‘Missio­nair’ wekt nog altijd allergie op in Katho­lie­ke gele­de­ren. De associaties zijn niet altijd posi­tief. De hui­dige drang om ‘Missio­nair zijn’ is niet gericht op een oud model van missie dat we kennen uit vervlogen tij­den. We leven in een nieuwe context, die vraagt om een nieuwe aanpak. De kloof tussen kerk en samen­le­ving in ons eigen land is groter dan ooit en dat is niet alleen te wijten aan hen die niet geloven. We hebben een ge­za­men­lijke taak! Iedere gelo­vi­gen uit de ge­meen­schap kan daaraan bijdragen, van jong tot oud!

Tijd om te leren?

Het is voor velen niet mak­ke­lijk om Missio­nair aan de slag te gaan en voor diegene die het proberen is het vaak nog zoeken naar goede mid­de­len en manieren om succes­vol Missio­nair te zijn en de focus scherp te hou­den. We hebben nog veel te leren op dit gebied!

Met onze pro­tes­tantse broe­ders die al vele pogingen ondernamen om hun bood­schap van geloof, liefde en ge­meen­schap aan het licht te brengen in de samen­le­ving hebben we mooie voor­beel­den voor het grijpen. Het zou best eens de tijd kunnen zijn dat ook wij de ‘Missio­naire draad als Katho­lie­ken mogen oppakken en beginnen met pionieren en experimen­te­ren in het missio­nair zijn vanuit ons sacra­men­tele, traditie getrouwe en altijd al sterk op de samen­le­ving betrokken geloof! Of het moge­lijk is? Onge­twij­feld! Hoe het aan te pakken? Het vraagt om een stukje lef, tools om het vorm te geven en het verstaan van ons eigen Katho­lie­ke en per­soon­lijke geloof!

Remmelt Meijer

Zeker is dat er nog veel vragen te beant­woor­den zijn omtrent dit on­der­werp. Tijdens deze Q&A gaan we in gesprek met Remmelt Meijer. Deze Pro­tes­tantse theoloog, kerkpionier en coach zag al vele missio­naire ini­tia­tie­ven in de pro­tes­tantse kerk voorbij komen. Zelf maakt hij ook regel­ma­tig ‘Missio­nair han­de­len’ concreet met creatieve ideeën en ini­tia­tie­ven! Deze Q&A is hij onze gast en gaat Matthijs met hem in gesprek over succes­vol Missio­nair zijn, welke drempels we daarbij tegen­ko­men en hoe we de drempel van ons eigen kerk­ge­bouw kunnen verlagen!

Stel je vagen nu al via WhatsApp

Zater­dag­mid­dag kunt u tij­dens de Q&A uw vragen aan Remmelt recht­streeks onder de chat insturen via YouTube, maar ook nu al kunt u vragen insturen via het WhatsApp op het nummer 06 - 23436049

Video
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose