Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe programmamanager

Voor de St. Bavokathedraal en O.L.V. ter Nood

gepubliceerd: maandag, 14 december 2020
Rector Jeroen de Wit van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vicaris-Generaal Mgr. Bart Putter en nieuwe Programmamanager Nanine van Smoorenburg
Rector Jeroen de Wit van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vicaris-Generaal Mgr. Bart Putter en nieuwe Programmamanager Nanine van Smoorenburg

In de Sint-Bavo Ka­the­draal en bij het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een nieuwe mede­wer­ker in de rol van Pro­gram­mamana­ger gestart. Haar naam is Nanine van Smooren­burg en zij heeft een ach­ter­grond in het museale werk­veld. Zij werkte o.a. bij Museum De Zwarte Tulp in Lisse en bij het Bijbels Museum in Am­ster­dam als ten­toon­stel­lingsmaker.

Nieuw ac­ti­vi­teiten­pro­gramma

De ko­men­de jaren zal er gewerkt gaan wor­den aan de ont­wik­ke­ling en uit­voe­ring van een in­spi­re­rend ac­ti­vi­teiten­pro­gramma voor de zowel de Ka­the­draal als voor het Hei­lig­dom. Nanine van Smooren­burg is aan­ge­steld om in samen­wer­king met de pastores, zusters en vrij­wil­li­gers van Ka­the­draal en Hei­lig­dom en de mede­wer­kers van het bisdom vorm te gaan geven aan een aan­spre­kende programme­ring voor de beide locaties van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

De keuzes van de pro­gram­ma­the­ma’s zullen voort­vloei­en uit o.a. actuele maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen en zullen op eigen­tijdse wijze ge­pre­sen­teerd gaan wor­den in de St. Bavo Ka­the­draal en Onze Lieve Vrouw ter Nood. De thema’s zullen ver­taald wor­den naar bij­voor­beeld (kunst)ten­toon­stel­lingen en publieks­pro­gramma’s bestaande uit lezingen, filmverto­ningen en concerten.

Het doel is om in combinatie van laag­drem­pe­lige en ver­die­pende ac­ti­vi­teiten nieuwe ont­moe­tingen te sti­mu­leren en door het delen van chris­te­lijke verhalen meer bete­ke­nis te gegeven aan de herken­ba­re thema’s. Met het uitdragen van een inte­res­sante bood­schap wil Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zowel meer bezoekers werven als de waarde van de chris­te­lijke traditie op een uit­no­di­gende manier presen­te­ren aan een brede groep bezoekers.

Contact

Nanine van Smooren­burg is te bereiken via twee e-mail­a­dressen:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose