Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding Bert Glorie

Zaterdag 31 oktober - 11.00 uur - Kathedraal TV

gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2020
foto: Wim Koopman
Diakenwijding 16 november 2019
Diakenwijding 16 november 2019

Het belooft zater­dag 31 ok­to­ber een bij­zon­dere pries­ter­wij­ding te wor­den, niet alleen van­wege de corona­maat­re­ge­len maar ook omdat de wij­de­ling, diaken Bert Glorie blind is.

Levenswandel

Bert komt uit een gezin met vijf kin­de­ren waar­van drie blind zijn geboren. De lagere school volgde hij intern op blin­denin­sti­tu­ten maar het voort­ge­zet onder­wijs wilde hij graag op een gewone school doen. Ondanks de nodige obstakels en uit­dagingen die dat met zich meebracht, heeft hij zijn VWO diploma gehaald aan een reguliere scholen­ge­meen­schap in Alkmaar.

Ver­vol­gens ging hij theo­lo­gie en Neder­lands stu­de­ren in Am­ster­dam en werd hij gods­dienst­le­raar op zijn oude middel­ba­re school. Door veel tussen de leer­lin­gen door te lopen, kreeg hij gevoel voor wat er speelde in de klas en kon hij het ambt van leraar aan. Maar het les­ge­ven was toch niet wat Bert wilde en na vier jaar voor de klas, werd hij coördinator bij een organi­sa­tie voor blin­den. Na een bezuini­ging werd hij echter ont­slagen en kwam hij in dienst van het bisdom. Hij voelde zich daar meteen goed thuis. Vroe­ger woonde hij pal naast de Abdij van Egmond en heeft hij het geloof met de paplepel ingegoten gekregen.

Uit­ein­de­lijk gaat Bert als pas­to­raal werker aan de slag in de pa­ro­chie van Obdam en de regio ‘De Water­kant’, en neemt hij vele obstakels om uit­ein­delijk zijn roe­ping tot het pries­ter­schap te kunnen beant­woor­den.

Uitge­steld

Aanvanke­lijk was het de bedoeling dat Bert samen met nog vier andere transeunt diakens op 6 juni 2020 tot pries­ter zou wor­den gewijd, maar de corona-pandemie stak daar een stokje voor. Als oplos­sing heeft het bisdom er voor gekozen om vijf in­di­vi­duele pries­ter­wij­dingen te hou­den en zal Bert Deo Volente op zater­dag 31 ok­to­ber 2020 tot pries­ter wor­den gewijd.

Bavo­kathe­draal Haar­lem

Alleen geno­dig­den kunnen de vie­ring fysiek bijwonen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo in Haar­lem, maar gelukkig hebben we Ka­the­draal TV waar de vie­ring live zal wor­den uitgezon­den vanaf 11.00 uur.

Eerste H.Mis

Op zon­dag 1 no­vem­ber om 10.00 uur draagt de neo­mist (= pasgewijd pries­ter) voor het eerst de H. Mis op in de Sint Victor­kerk van Obdam. Deze vie­ring is live te volgen via de pa­ro­chie­web­site:

Do­cu­mentaire

Recent is Bert een paar keer gefilmd door do­cu­mentairemaker Olaf Koelewijn om de wij­de­ling voor het pro­gram­ma Kruis­punt te volgen op mijn weg naar het Pries­ter­schap. De do­cu­mentaire ‘Blin­de­lings ver­trouwen’, wordt uitgezon­den op maan­dag 16 no­vem­ber om 22.50 uur op NPO1.

Diaken­wij­ding

Op zater­dag 16 no­vem­ber ont­ving Bert, samen met drie andere se­mi­na­risten, de diaken­wij­ding tij­dens een in­druk­wek­kende vie­ring in de grote Bede­vaart­ka­pel bij Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Op deze web­si­te plaatsten we een ver­slag en foto­se­rie.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose