Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerencollecte

Weekend van 21 en 22 november

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020

Op 21 en 22 no­vem­ber wordt de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te weer gehou­den. Het jon­ge­ren­werk lijdt net als vele anderen dingen onder de corona-crisis, maar gelukkig zijn er ook veel moge­lijk­he­den. Jon­ge­ren hebben weinig moeite met de digitale wegen al is fysiek bijeen­ko­men ook echt een must. Om nieuwe projecten te rea­li­se­ren en fysieke bij­een­komsten te or­ga­ni­se­ren is geld nodig. “Waar twee of meer samen­ko­men in Mijn naam, daar ben Ik” zegt God. Geeft u ook om dit voor jon­ge­ren te kunnen rea­li­se­ren?

Jon­ge­ren­col­lec­te

De jon­ge­ren­col­lec­te is nog niet in alle pa­ro­chies bekend. We hopen dat jij/u er bekend­heid aan wilt geven. Je mag ook gerust dit weekend zelf achterin de kerk gaan staan om te collec­te­ren. Overleg het wel even met de pastoor en kon­dig het 1 of 2 weken van te voren aan tij­dens de mede­de­lingen. De erva­ring leert dat men te­gen­woor­dig weinig tot geen contant geld op zak heeft.

Video

Ten behoeve van

Mgr. Hendriks steunt de jon­ge­ren­col­lec­te met veel vreugde. In ons bisdom inves­te­ren we met name in de geloofs­vor­ming en het leven vanuit het geloof, bij­voor­beeld via The Mis­sio­na­ry School voor jon­ge­ren van 18-30 jaar. Ook via tiener­da­gen en het tiener­kamp willen we tieners van geloofsvoe­ding voor­zien en hen helpen het geloof han­den en voeten te geven. De tieners en jon­ge­ren halen veel steun uit verbin­dende ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­plat­form zoals het kerst­di­ner of een klooster­week­end. Samen geloven betekent samen op weg gaan en samen groeien.

Gunt u de jon­ge­ren dit online en offline samen­ko­men? Geef ook!

Bankreke­ning

De opbrengst van de collecte kan wor­den overgemaakt naar:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. jon­ge­ren­col­lec­te 2020Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose