Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Betekenisvolle’ rondleiding Bavokathedraal

Nieuw initiatief

gepubliceerd: vrijdag, 9 oktober 2020

Elk weekend vanaf 25 ok­to­ber is er een bij­zon­dere rond­lei­ding door de Sint Bavo ka­the­draal met aan­dacht voor de rol van het katho­lie­ke geloof als ziel van deze unieke ka­the­draal, die in de top-5 staat van be­lang­rijk­ste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950.

Tijdens de rond­lei­ding wordt ver­teld over de gedachte achter de inrich­ting van de kerk en welke bete­ke­nis en symboliek bij­zon­dere beel­den en andere ele­menten hebben, zoals de glas-in-lood ramen en het smeed­werk. Daar­mee gaan we in op de strijd tussen goed en kwaad, donker en licht, lij­den en blijd­schap, etc. En hoe de katho­lie­ke Kerk in en buiten het gebouw nog altijd rele­vant is. Op ver­schil­lende plekken in de kerk, zoals de ramen in het mid­den­schip, de kerst­ka­pel en de muur­schil­deringen wordt uitleg gegeven over de bete­ke­nis ervan. En wordt ver­teld welke projecten, geïnspireerd door deze plekken, door de katho­lie­ke ge­meen­schap wor­den opgepakt.

De kerkrond­lei­ding duurt ongeveer een uur en kost € 12,50 per persoon, inclusief toegang tot de kerk, de ten­toon­stel­ling en een kop koffie/thee. Af­wis­se­lend wordt dit op zater­dag of zon­dag geor­ga­ni­seerd. De beschik­ba­re data en het reserveren van tickets kan bin­nen­kort via de web­si­te van de ka­the­draal. Reserveren is verplicht en de groepsgrootte is minimaal 4 personen en maximaal 15 personen.

Er staat meer op stapel

Deze rond­lei­ding is een eerste ac­ti­vi­teit van een pro­gram­ma, dat door het bisdom wordt ont­wik­keld om meer bezoekers te in­te­res­seren voor een bezoek aan de ka­the­draal als ook om de toe­ge­voegde waarde van de katho­lie­ke beginselen op een rele­vante manier te delen met de bezoekers. Met als doel om met een grotere en brede doel­groep een nieuwe band op te bouwen met het bisdom, de ka­the­draal en de pa­ro­chies. Dit zal ingevuld wor­den met ac­ti­vi­teiten, zoals ten­toon­stel­lingen rondom maat­schap­pe­lijke thema’s, lezingen en work­shops.

In­te­res­se in de rond­lei­ding? Wil je de ka­the­draal bezoeken met vrien­den en familie? Ga voor tickets naar de web­si­te:

Prak­tische in­for­ma­tie

Data en Tijden

zater­dag zon­dag
25 ok­to­ber

1 no­vem­ber
7 no­vem­ber
14 no­vem­ber
21 no­vem­ber
28 no­vem­ber
6 de­cem­ber
12 de­cem­ber
20 de­cem­ber
27 de­cem­ber

Steeds van 12.00 tot 13.00 uur

Online tickets en prijzen

leef­tijd prijs
volwassennen: € 12,50
kin­de­ren 5 t/m 12 jaar: € 6,00
Kin­de­ren t/m 4 jaar: € 2,00

Per be­stel­ling komt er € 1,50 admi­ni­stra­tie­kos­ten bij

 

 

Locatie

Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leidse­vaart 146
2014 HE Haar­lem
Ingang aan het Bis­schop Bottemanne­plein

­

Route­be­schrij­ving per auto

De Ka­the­draal ligt aan de rand van het centrum van Haar­lem. Bij de Ka­the­draal is par­keer­gele­gen­heid (betaald).

Route­be­schrij­ving per OV

Vanaf het station Haar­lem lijn: 3 (halte Hout­plein), 5 (halte Stadsschouw­burg) en 340 (halte Tempelier­straat). Vanaf station Heem­ste­de-Aer­den­hout: lijn 80 (halte Emma­plein). Kijk voor meer in­for­ma­tie op 9292.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose