Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep om meer te doen voor vluchtelingen uit Moria

gepubliceerd: vrijdag, 25 september 2020

In de dag­bla­den Trouw, de Volks­krant en het Alge­meen Dagblad is een oproep ge­pu­bli­ceerd aan de poli­tiek om meer te doen voor de 13 duizend mannen, vrouwen en kin­de­ren uit vluch­te­lingen­kamp Moria op Lesbos. Deze oproep is door tien­tal­len organi­sa­ties onder­te­kend, waar­on­der de Raad van Kerken in Neder­land, waarin ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk participeert.

Op 23 sep­tem­ber is in Brussel het Europese migratiepact ge­pre­sen­teerd. Donder­dag 24 sep­tem­ber heeft in de Tweede Kamer een Alge­meen Overleg plaats over onder andere de situatie op Moria. Door deze oproep hopen de onder­te­kenaars bestaande ini­tia­tie­ven te ver­ster­ken en te laten zien hoe breed gedragen de steun is voor opvang van deze kwets­ba­re mensen.

Mensen­rechten zijn uni­ver­seel. Dit ini­tia­tief doet een appel op de Neder­landse poli­tiek om in samen­wer­king met andere Europese lan­den over te gaan tot het bie­den van huma­ni­taire hulp die ver­der reikt dan het bouwen van tenten­kampen, en om meer vluch­te­lingen op te nemen.

Wereld­dag migrant en vluch­te­ling

Begin dit jaar vroeg de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bij de poli­tiek in een ge­za­men­lijk schrijven ook al om aan­dacht voor met name de kwets­ba­re groepen onder de vluch­te­lingen en mi­gran­ten zoals ge­zin­nen en kin­de­ren en werd finan­ciële hulp verstrekt aan Caritas Athene, een organi­sa­tie die directe hulp verleent aan vluch­te­lingen en mi­gran­ten in Griekenland.

Zondag 27 sep­tem­ber viert de Kerk de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. In zijn bood­schap voor deze dag zegt paus Fran­cis­cus: ‘Wanneer men het heeft over mi­gran­ten en ontheem­den blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ont­moe­ten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun ge­schie­de­nis te leren kennen zullen wij erin slagen hen te begrijpen.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose