Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Training ‘Catechese van de Goede Herder’ gaat van start

Aanmelden kan nog tot het einde van deze maand

gepubliceerd: maandag, 21 september 2020

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wil pa­ro­chies de moge­lijk­heid bie­den om kennis te maken met de ‘Catechese van de Goede Herder’. In samen­wer­king met de catechese­orga­ni­sa­tie van ‘De Goede Herder’ biedt zij daarom een trai­ning aan voor vrij­wil­li­gers, cate­chisten, pas­to­rale krachten en andere geïn­te­res­seer­den uit ons bisdom.

Vanaf vrij­dag 16 t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020 vindt het eerste van de twee trai­ningsweken plaats in de ka­the­draal. Met het in acht nemen van de coronamate­regelen is het qua capaci­teit nog moge­lijk om deel te nemen aan de trai­ning, er zijn inmiddels genoeg aanmel­dingen om de trai­ning door te laten gaan. Bent u verant­woor­de­lijk voor het kin­der­werk in uw pa­ro­chie? Of kent uw vrij­wil­li­gers/pa­ro­chi­anen die hier in getraind kunnen/mogen wor­den? Meldt u zich dan nu aan per e-mail:

Trai­ningsaanbod

De trai­ning is gericht op catechese aan kin­de­ren van 3 t/m 6 jaar (atrium 1) en legt de basis om zelf een groep te kunnen starten. De trai­ning wordt gegeven door de gecer­ti­fi­ceerde trainer en zuster van de Do­mi­ni­ca­nesse, zuster Theresa Anna O.P. uit Maastricht. De kosten per persoon voor deelname aan de trai­ning bedraagt € 100. Het bisdom heeft een fonds bereid gevon­den dit bedrag te vergoe­den voor deel­ne­mers uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Voor kosten aan de accommodatie en lunch zal nog een kleine eigen bijdragen wor­den gevraagd.

Twee trai­ningsweken

Deze trai­ning bestaat uit twee trai­ningsweken en vindt plaats in de Ka­the­draal van Haar­lem:

  • vrij­dag 16 t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020
  • don­der­dag 18 t/m dins­dag 23 februari 2021

Er wordt verwacht dat u beide trai­ningsweken volle­dig aanwe­zig bent. De sessies wor­den over­dag gegeven en u over­nacht thuis. Spe­ci­fie­ke tij­den en meer over het pro­gram­ma volgt eind sep­tem­ber.

Korte motivatie insturen bij aanmel­den

Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Meldt ook uw motivatie om deel te nemen. Na de aanmel­ding en goed­keu­ring ont­vangt u een inschrijflink voor de trai­ning.

Meer info

Video

Details

wat: Trai­ning ‘Catechese van de Goede Herder’
niveau: Atrium 1 - kin­de­ren van 3 t/m 6 jaar
data: vrij­dag 16 t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020 (deel 1)
don­der­dag 18 t/m dins­dag 23 februari 2021 (deel 2)
locatie: Bavo­kathe­draal, Leidse­vaart 146 te Haar­lem
kosten: Kleine eigen bijdrage voor facili­teiten en lunch voor deel­ne­mers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam + aanwe­zigen intro­duc­tie­bij­een­komst 7 ok­to­ber 2019
Anders: € 100 per persoon
contact: Matthijs Jansen
mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose