Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed en financiŽle steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros RaÔ roepen op tot hulp

gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020

Libanon werd dins­dag 4 au­gus­tus plot­se­ling opge­schrikt door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzien­lijk deel van de hoofd­stad werd verwoest of zwaar bescha­digd, met vele doden, gewon­den en duizen­den dak­loze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwets­ba­re omstan­dig­he­den.

Tijdens zijn toe­spraak bij het Angelus-gebed op zon­dag 9 Augustus in Rome riep paus Fran­cis­cus op om inter­na­tio­nale hulp. Vanuit Libanon heeft kar­di­naal Boutros Raï opge­roe­pen tot soli­da­ri­teit en finan­ciële steun.

De Neder­landse bis­schop­pen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kar­di­naal, en vragen op hun beurt om zon­dag 16 au­gus­tus in de pa­ro­chies en in­stel­lingen te bid­den voor de bevol­king van Libanon, in het bij­zon­der voor de bewoners van Beiroet die het slacht­of­fer zijn van deze ramp, en een collecte te hou­den of een donatie te doen ten behoeve van de bevol­king van Beiroet.

Kerk in Nood

Momen­teel or­ga­ni­seert ACN - Kerk in Nood een campagne van soli­da­ri­teit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met ver­schil­lende ker­ke­lijke projecten, o.a. voedselpakketten voor getroffen ge­zin­nen en andere hulp.

Voor­bede

Voor ko­men­de zon­dag 16 au­gus­tus is een voor­bede ge­for­mu­leerd voor gebruik in pa­ro­chies en in­stel­lingen:

Naar het voor­beeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het hui­dige Libanon, bid­den we met volhar­ding voor de slacht­of­fers van de verwoestende explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods barm­har­tige liefde mogen ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag wor­den met wijs­heid en recht­vaar­dig­heid.

De verwoesting in Beiroet is groot
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose