Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter Nood

Zaterdag 15 augustus - 10.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020

Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren

Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter NoodIe­der­een is van harte uit­ge­no­digd voor het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming op zater­dag 15 au­gus­tus. Lange tijd kon OLV ter Nood geen gelo­vi­gen ont­van­gen voor de vie­rin­gen, maar gelukkig laten de po­si­tie­ve ont­wik­ke­lingen rond het virus het toe dat de regels steeds ver­der versoe­peld kunnen wor­den. Het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming staat daarom in het bij­zon­der in het teken van dank­baar­heid dat het ge­za­men­lijk vieren van de H. mis weer moge­lijk is.

Drie Eucha­ris­tie­vie­ringen

Om zo veel moge­lijk pelgrims te kunnen verwel­ko­men wor­den drie Heilige Missen gehou­den, om 10.30 uur, om 12.00 uur en om 13.30 uur. In overeenstem­ming met de richt­lij­nen van de Neder­landse bis­schop­pen kan men zich voor één van deze vie­rin­gen opgeven via deze link of tele­fo­nisch via telnr. 072-505 1288. Het aantal plaatsen is wel beperkt van­wege de gel­dende coronabeleid.

Pro­gram­ma

10:30 uur H. mis in de Bede­vaart­ka­pel
11:30 uur Rozen­krans in het park
12:00 uur H. mis, hoofd­cele­brant Mgr. dr. J.W.M. Hendriks in het park
13:30 uur H. mis Bede­vaart­ka­pel
14:45 uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding met Lof
15:45 uur einde

Er is ruime biecht­gele­gen­heid gedurende deze dag

Gratis busver­voer

11:10 uur trein­sta­tion Castricum naar Hei­lig­dom
16:00 uur Hei­lig­dom naar trein­sta­tion Castricum

Eigen ver­voer: Er is gratis ruime par­keer­gele­gen­heid

Info en aanmel­den

Geef je op voor een van de vie­rin­gen
Voor meer info neem contact met het se­cre­ta­riaat:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose