Bisdom Haarlem-Amsterdam


Save the date - WJD@Home

Vrijdag 29 t/m zondag 31 januari 2021 - Ameland

gepubliceerd: dinsdag, 14 juli 2020

Jon­ge­ren in de leef­tijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home wer­den in 2019 voor het eerst gehou­den voor jon­ge­ren die niet deel kon­den nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama. WJD@Home was met ruim hon­derd deel­ne­mers een groot succes. Dat vroeg om een ver­volg.

Desiree Bühler is coördinator

De WJD@Home 2021 wor­den geor­ga­ni­seerd onder de vlag van Jong Katho­liek. Mede­wer­ker jon­ge­ren­pas­to­raat Desiree Bühler van het bisdom Rotter­dam is coördinator. “We merkten dat er groot en­thou­sias­me was tij­dens het weekend WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jon­ge­ren die toen deelnamen, maar bij ie­der­een die meehielp, bij de organi­sa­tie en bij de bis­schop­pen.”

De Neder­landse bis­schop­pen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De bis­schop­pen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rij­den. Die pikken de jon­ge­ren op ver­schil­lende plekken in het land op, zodat ie­der­een vrij­dag­avond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aarts­bis­dom Utrecht naar het noor­den. De andere bus kan jon­ge­ren uit het bisdom Breda mee­ne­men en rijdt via het bisdom Rotter­dam naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zo ver­der.”

Jon­ge­ren van 15 jaar en ouder

“De WJD@Home zijn voor jon­ge­ren van 15 jaar en ouder. De vorige keer was echt heel leuk, samen een weekend op een eiland met het strand en de zee op loop­af­stand, mooie gesprekken, catechese van de bis­schop­pen en de ruimte om in deel­groepjes met leef­tijds­ge­no­ten te praten over je geloof. Je ontmoet de mensen weer die je eer­der zag bij een WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrien­den die ook gelovig zijn.”

Wat wil jij in het groot en in het klein bijdragen aan de samen­le­ving vanuit je geloof in Jezus?

“Het belooft een hele erva­ring te wor­den. Normaal zit op zon­dag in je pa­ro­chie de kerk niet vol jonge mensen. Maar straks op Ameland wel. In je dage­lijkse leven kom je er niet altijd aan toe om na te denken over je geloof en dingen die jij be­lang­rijk vindt in je leven. Op Ameland heb je daarvoor straks alle tijd. Wat wil jij in het groot en in het klein bijdragen aan de samen­le­ving vanuit je geloof in Jezus? Denk bij­voor­beeld aan duur­zaam­heid en zorg voor de schep­ping, of zomaar onge­vraagd iets aar­digs doen voor iemand. ‘Getuig van je geloof, des­noods met woor­den’, zei paus Fran­cis­cus.”

Thema: Richt u op

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran­cis­cus en is een van de thema’s op weg naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Deze tekst komt uit de Han­de­lin­gen van de apos­te­len (Han­de­lin­gen 26, 16). Het zijn de woor­den van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: “De thema’s van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben te maken met opstaan en in bewe­ging komen. Opstaan voor je geloof, inves­te­ren in je band met God en in bewe­ging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan. We berei­den een mooi en in­spi­re­rend pro­gram­ma voor met inte­res­sante sprekers en we maken er samen een gewel­dig weekend van.”

De organi­sa­tie krijgt nu al po­si­tie­ve reacties van mensen die zich aan willen mel­den. Desiree: “Er was al een groep uit een pa­ro­chie die samen ergens naartoe zou­den gaan, maar die zich nu aanmel­den voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n ont­zet­tend mooi weekend was.”

  • WJD@Home op Ameland zijn van vrij­dag 29 tot en met zon­dag 31 januari 2021
  • Na de zomer volgt in­for­ma­tie over aanmel­ding
Katho­liek­le­ven.nl
WJD@Home 2019
Groeps­foto WJD@Home 2019

Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke JongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose