Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Save the date - WJD@Home

Vrijdag 29 t/m zondag 31 januari 2021 - Ameland

gepubliceerd: dinsdag, 14 juli 2020

Jon­ge­ren in de leef­tijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home wer­den in 2019 voor het eerst gehou­den voor jon­ge­ren die niet deel kon­den nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama. WJD@Home was met ruim hon­derd deel­ne­mers een groot succes. Dat vroeg om een ver­volg.

Desiree Bühler is coördinator

De WJD@Home 2021 wor­den geor­ga­ni­seerd onder de vlag van Jong Katho­liek. Mede­wer­ker jon­ge­ren­pas­to­raat Desiree Bühler van het bisdom Rotter­dam is coördinator. “We merkten dat er groot en­thou­sias­me was tij­dens het weekend WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jon­ge­ren die toen deelnamen, maar bij ie­der­een die meehielp, bij de organi­sa­tie en bij de bis­schop­pen.”

De Neder­landse bis­schop­pen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De bis­schop­pen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rij­den. Die pikken de jon­ge­ren op ver­schil­lende plekken in het land op, zodat ie­der­een vrij­dag­avond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aarts­bis­dom Utrecht naar het noor­den. De andere bus kan jon­ge­ren uit het bisdom Breda mee­ne­men en rijdt via het bisdom Rotter­dam naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zo ver­der.”

Jon­ge­ren van 15 jaar en ouder

“De WJD@Home zijn voor jon­ge­ren van 15 jaar en ouder. De vorige keer was echt heel leuk, samen een weekend op een eiland met het strand en de zee op loop­af­stand, mooie gesprekken, catechese van de bis­schop­pen en de ruimte om in deel­groepjes met leef­tijds­ge­no­ten te praten over je geloof. Je ontmoet de mensen weer die je eer­der zag bij een WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrien­den die ook gelovig zijn.”

Wat wil jij in het groot en in het klein bijdragen aan de samen­le­ving vanuit je geloof in Jezus?

“Het belooft een hele erva­ring te wor­den. Normaal zit op zon­dag in je pa­ro­chie de kerk niet vol jonge mensen. Maar straks op Ameland wel. In je dage­lijkse leven kom je er niet altijd aan toe om na te denken over je geloof en dingen die jij be­lang­rijk vindt in je leven. Op Ameland heb je daarvoor straks alle tijd. Wat wil jij in het groot en in het klein bijdragen aan de samen­le­ving vanuit je geloof in Jezus? Denk bij­voor­beeld aan duur­zaam­heid en zorg voor de schep­ping, of zomaar onge­vraagd iets aar­digs doen voor iemand. ‘Getuig van je geloof, des­noods met woor­den’, zei paus Fran­cis­cus.”

Thema: Richt u op

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran­cis­cus en is een van de thema’s op weg naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Deze tekst komt uit de Han­de­lin­gen van de apos­te­len (Han­de­lin­gen 26, 16). Het zijn de woor­den van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: “De thema’s van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben te maken met opstaan en in bewe­ging komen. Opstaan voor je geloof, inves­te­ren in je band met God en in bewe­ging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan. We berei­den een mooi en in­spi­re­rend pro­gram­ma voor met inte­res­sante sprekers en we maken er samen een gewel­dig weekend van.”

De organi­sa­tie krijgt nu al po­si­tie­ve reacties van mensen die zich aan willen mel­den. Desiree: “Er was al een groep uit een pa­ro­chie die samen ergens naartoe zou­den gaan, maar die zich nu aanmel­den voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n ont­zet­tend mooi weekend was.”

  • WJD@Home op Ameland zijn van vrij­dag 29 tot en met zon­dag 31 januari 2021
  • Na de zomer volgt in­for­ma­tie over aanmel­ding
Katho­liek­le­ven.nl
WJD@Home 2019
Groeps­foto WJD@Home 2019


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose