Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tweede editie ‘The Missionary School’

Verslag en fotoserie afsluitend weekend

gepubliceerd: woensdag, 15 juli 2020
Zegen en zending bij de afsluiting van de eerste editie
Zegen en zending bij de afsluiting van de eerste editie

De eerste editie van The Mis­sio­na­ry School (TMS) is bijna een jaar onderweg en na de po­si­tie­ve erva­ringen van dit bij­zon­dere traject is besloten om een tweede editie te or­ga­ni­se­ren die start in sep­tem­ber 2020.

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam biedt jon­ge­ren een nieuw seizoen aan met meer­dere weeken­den vol stevige geloofs­vor­ming en tools om je geloof daad­wer­ke­lijk han­den en voeten te geven in een samen­le­ving die weinig waarde meer lijkt te hechten aan een chris­te­lijke God of geloof.

Waarom zou je dat doen?

Hoe vind je nieuwe manieren om je geloof zicht­baar te maken in deze samen­le­ving? En hoe zorg jij ervoor dat je zelf genoeg voe­ding en vor­ming krijgt om dat ook goed te kunnen doen? Dit is wat The Mis­sio­na­ry School jon­ge­ren graag mee helpen en de reden waarom jou dit traject wordt aan­ge­bo­den! Heb je in­te­res­se in The Mis­sio­na­ry School 2020-2021, en wil je een volgende stap zetten in je geloof! Laat het ons weten en mis­schien ben jij wel degene waar­mee we volgend seizoen een jaarlang mee op weg gaan in The Mis­sio­na­ry School.

 

 

Info en aanmel­den

Afslui­ting eerste editie

Zater­dag­avond 4 juli werd in de bede­vaart­ka­pel in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd, waarna de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School in ’t Oesdom aldaar hun start-up projecten hebben ge­pre­sen­teerd, die in het ko­men­de werk­jaar in allerlei pa­ro­chies en in het hei­lig­dom van Heiloo zelf zullen wor­den uitge­voerd.

Pre­sen­ta­tie start-ups

De start-up-projecten die de jon­ge­ren die avond hebben ge­pre­sen­teerd hebben als ge­meen­schappellijk kenmerk dat ze missio­nair zijn: ze willen nieuwe mensen uit­no­di­gen om op een laag­drem­pe­lige manier kennis te maken met de waar­den van het geloof en met de kerk, door sport, door een maal­tijd, door school­pro­jecten, door een missio­naire bus, door mensen oip straat uit te nodigen enzo­voorts. Alle projecten hebben een pa­ro­chie (of het hei­lig­dom zelf) gevon­den die op het project wil intekenen. Van harte wensen we veel zegen en succes aan deze intiatieven!

Cer­ti­fi­caat

Daarna kregen de jon­ge­ren een cer­ti­fi­caat uit­gereikt met een per­soon­lijk woord. Uit die woor­den en bleek wel dat dit jaar met bij­een­komsten gedurende een aantal weeken­den voor de jon­ge­ren een heel mooie erva­ring is geweest: ze zijn gegroeid in geloof, in kennis, in geloofs­er­va­ring, als persoon en in hun ‘skills’ en ze hebben prach­tige vriend­schappen opgedaan. De bis­schop zei afsluitend dat het hem “niet zou verbazen als er nog eens iets meer uit voort­komt”. Na de uit­rei­king van de cer­ti­fi­ca­ten ont­vingen de jon­ge­ren hun zen­ding en zegen voor de mooie missie die zij gaan onder­ne­men van Mgr. Hendriks.

(de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose