Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verruiming coronamaatregelen

Rondom sacramenten en koorzang

gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020
foto: Ramon Mangold
Verruiming coronamaatregelen

In de week van 6 juli publi­ceert de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een verrui­ming van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. Deze verrui­ming betreft met name de moge­lijk­he­den rondom het vieren van de sacra­menten zoals de Doop, de Eerste H. Communie, het Vormsel en de Pries­ter- en Diaken­wij­ding. Daar­naast wordt het zingen door koren onder voor­waar­den weer moge­lijk.

Sacra­menten

De sacra­menten hebben een grote en onver­vang­ba­re plek in het ker­ke­lijk leven, aldus de bis­schop­pen. Zij zien in de ver­soe­pe­ling van de maat­regelen door de over­heid ruimte om - onder voor­waar­den - meer moge­lijk­he­den te geven tot bij­voor­beeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan der­tig mensen aanwe­zig mogen zijn.

Zingen

Op dit moment wordt een wijzi­ging van het protocol op genoemde punten voor­be­reid. Ook komt er een over­zichts­do­cu­ment met alle wijzi­gingen. Daarin wor­den ook de voor­waar­den mee­ge­no­men voor zang­groepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vie­rin­gen. Samenzang is voorlopig nog niet moge­lijk. Hoewel er volgens de richt­lij­nen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerk­ge­bouwen, zijn de voor­waar­den daarvoor zo strikt (bij­voor­beeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verant­woor­de­lijke wijze te kunnen doen.

Reserveren

Voor het reserveren en de ge­zond­heidscheck die de over­heid verplicht heeft gesteld vanaf hon­derd aanwe­zigen, geldt dat ook voor de publieke ere­dienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel min­der mensen naar een vie­ring komen dan het maximale aantal personen dat volgens de an­der­halve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld wor­den bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschre­den. Schrifte­lijk reserveren is dan niet lan­ger nodig.

Zodra de protocollen zijn aan­ge­past, zullen we ze op deze web­si­te be­schik­baar stellen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose