Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus neemt beslissing over positie pastoor Pierre Valkering

gepubliceerd: vrijdag, 19 juni 2020

Na een pro­ce­dure van ruim een jaar heeft paus Fran­cis­cus besloten dat pastoor Pierre Valke­ring geschorst blijft en dat zijn ont­slag (ontne­ming van het ambt) als pastoor van de pa­ro­chie van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede (Vredes­kerk) te Am­ster­dam de­fi­ni­tief is. De pastoor was vorig jaar in Rome in beroep gegaan tegen deze besluiten van toen­ma­lig bis­schop Jozef Punt.

De Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft zijn formele beroep op Rome in be­han­de­ling geno­men en gecon­clu­deerd dat de beslis­singen door bis­schop Punt terecht zijn geno­men. Naast dit formele beroep had pastoor Valke­ring zijn zaak ook voor­ge­legd aan Paus Fran­cis­cus. De Paus heeft deze con­clu­sies beves­tigd, waar­mee thans een einde komt aan de onzeker­heid rond de positie van pastoor Valke­ring.

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is hierover offi­cieel geïn­for­meerd door het Vati­caan.

Mgr. Jan Hendriks, die bis­schop Punt per 1 juni jongst­le­den is opge­volgd als bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, spreekt graag zijn respect en waar­de­ring uit voor de kwali­teiten van Pierre Valke­ring als mens en als pries­ter. Jan Hendriks hecht er grote waarde aan te blijven streven naar een goede oplos­sing voor Pierre Valke­ring in de hoop dat hij na een periode van be­zin­ning en be­ge­lei­ding, weer als pries­ter werk­zaam kan zijn, op een andere plaats dan in de Vredes­kerk.

Met u hopen wij het allerbeste voor hem in de nabije toe­komst. Maar ook voor alle betrok­ke­nen bij de Vredes­kerk en alle overige belang­stel­len­den. Wij hopen en bid­den dat er na een periode van onzeker­heid thans weer een periode van rust mag te­rug­ke­ren, met zicht op een herstel van on­der­lin­ge verbin­dingen.

Mgr. Jan Hendriks is voor­ne­mens om zon­dag 21 juni aanstaande de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Vredes­kerk te Am­ster­dam bij te wonen en na afloop met pa­ro­chi­anen per­soon­lijk van gedachten te wisselen.

Er hebben sinds vorig jaar diverse gesprekken plaats­ge­von­den tussen de bis­schop en pastoor Valke­ring om naar een oplos­sing te zoeken. Het bisdom en pastoor Valke­ring hebben binnen afzien­ba­re tijd weer een gesprek.

Over de situatie rond pastoor Valke­ring ontstond vorig jaar veel ophef en dis­cus­sie. De aan­lei­ding was de publi­ca­tie van een boek van de hand van pastoor Valke­ring dat na afloop van de vie­ring van zijn 25-jarig pries­ter­feest werd ge­pre­sen­teerd. In dat boek verklaarde pastoor Valke­ring open­lijk dat hij zich gedurende deze 25 jaar dikwijls niet aan het celi­baat heeft gehou­den, wisselende seksuele contacten heeft gehad en ook wor­stelde met een pornoversla­ving.

De inhoud van de publi­ca­tie van het boek baarde opzien en werd door het bisdom ervaren als een overval. Het bisdom zag zich hiermee on­ver­wacht publieke­lijk voor het blok gezet. Vanuit een las­tige positie kon het bisdom ver­vol­gens niet anders dan een reactie naar de media en publiek te com­mu­ni­ce­ren.

Op 1 april 2019 maakte het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam door middel van een pers­be­richt bekend dat de toen­ma­lige bis­schop mgr. Punt pastoor Valke­ring van de Vredes­kerk had ver­zocht voorlopig zijn pries­ter­lijke taken neer te leggen voor een be­zin­nings­pe­rio­de.

 

Contact­a­dres voor de pers:
info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose