Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Monumentendag op De Tiltenberg

gepubliceerd: woensdag, 1 september 2010

Open Monumentendag op De TiltenbergPries­ter­semi­narie De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang doet ook mee aan de Open Monu­menten­dag op zon­dag 12 sep­tem­ber.

Ac­ti­vi­teiten

  • Ver­schil­lende rond­lei­dingen
    Aanvangs­tijd: 12:00 uur
    Elk heel uur beginnen 4 ver­schil­lende pro­gram­ma-onder­de­len waar u uit kunt kiezen; bezichti­ging kapel (met Gre­go­ri­aans gezang), rond­lei­ding binnen (bouwge­schie­de­nis en Graal­be­we­ging), rond­lei­ding buiten (wan­de­ling over het land­goed en langs de oude begraaf­plaats van de Dames van de Graal) en het leven van een pries­ter­stu­dent.
  • Afslui­ting met gezongen vespers in de kapel
    Aanvangs­tijd: 17:00 uur

Ach­ter­grondin­for­ma­tie
In 1931 werd op het land­goed De Tilten­berg be­gon­nen met de bouw van een vor­mingshuis voor het Gezel­schap van de Vrouwen van Nazareth, een ge­meen­schap van katho­lie­ke vrouwen die zich wilde inzetten voor de verbrei­ding van het geloof door de ontplooiing van de vrouw. Architect van het huis was Jan Stuyt. Na de oorlog werd dit gezel­schap voor­na­me­lijk aangeduid met De Graal­be­we­ging. In 1953 werd aan het huis een kapel toe­ge­voegd die door Nico van der Laan in overleg met zijn broer, de bene­dic­tijn Hans van der Laan, was ont­wor­pen. De kapel geldt als een vroeg voor­beeld van de Bossche School en staat op de lijst van de ge­meen­telijke monu­menten. Nadat de Tilten­berg was aangekocht door het bisdom Haar­lem, werd het hoofd­ge­bouw gron­dig ver­bouwd onder lei­ding van architect Peer Houben van het dio­ce­sane bouw­bu­reau. In no­vem­ber 2005 is De Tilten­berg in gebruik geno­men als Centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen en woonhuis voor pries­ter­stu­denten.

Type:
Reli­gi­eus erf­goed
Subtype:
Reli­gi­eus monu­ment
Date­ring:
1931
Architect:
Jan Stuyt
Oor­spron­ke­lijke functie:
Vormingshuis voor het Gezel­schap van de Vrouwen van Nazareth (later bekend als de Graal­be­we­ging)
Huidige functie:
Centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen en woonhuis voor pries­ter­stu­denten
Adres
Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose