Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Installatie vicarissen en benoeming gedelegeerde

Mgr. Punt op 1 juli 25 jaar bisschop

gepubliceerd: vrijdag, 12 juni 2020
Het kathedraal kapittel bij een eerdere feestelijke gelegenheid
Het kathedraal kapittel bij een eerdere feestelijke gelegenheid

Donder­dag 11 juni zijn aan het begin van de staf­ver­ga­de­ring de nieuwe vica­rissen geïnstalleerd: vica­ris-generaal dr. Bart Putter en bis­schop­pe­lijk vica­ris/kanselier dr. André van den Hout. Vica­ris Gerard Bruggink blijft zijn taken behou­den voor een nieuwe termijn en Eric Fennis wordt gedele­geerde voor een aantal taken die hij behoudt, naast zijn pas­to­rale taken.

Vica­rissen en gedele­geerde

Zoals eer­der is bekend gemaakt heeft dr. Bart Putter de taak van vica­ris-generaal op zich geno­men naast zijn pas­to­rale taken in de pa­ro­chies van Haar­lem (Joseph, Schalk­wijk en HH. Antonius-Bavo) en BOAZ (Bloe­men­daal, Overveen, Aer­den­hout en Zand­voort).

Kanun­nik Dr. André van den Hout zal zijn taak als officiaal combineren met het ambt van kanselier en bis­schop­pe­lijk vica­ris voor canoniek­rechte­lijke aan­ge­le­gen­he­den.

Kanun­nik Drs. Gerard Bruggink (proost van het kapit­tel) blijft bis­schop­pe­lijk vica­ris voor missie, mi­gran­ten en cate­go­riale ziel­zorg. Hij is voor een nieuwe termijn benoemd.

Zoals eer­der is gemeld heeft drs. Eric Fennis de wens te kennen gegeven om na zijn pries­ter­wij­ding vorig jaar en de vele jaren (22 jaar) dat hij in ver­schil­lende functies in de curie van het bisdom werk­zaam is geweest, zich nu meer op de direct pas­to­rale taken te mogen richten. Dat is hem van harte gegund. Tege­lijk is hij bereid gebleken om als gedele­geerde nog een aantal taken te behou­den, met name op het terrein van li­tur­gie en ceremonieën, zoals de nieuw­jaars­re­cep­tie, pries­ter­wij­dingen en derge­lijke. Hij is benoemd tot Gedele­geerde voor li­tur­gische en ceremoniële zaken.

De andere gedele­geer­den (voor onder­wijs, oecumene, bede­vaarten) en de dekens die eer­der dit jaar al zijn benoemd, blijven van­zelf­spre­kend gewoon in functie.

Mgr. Hendriks sprak zijn harte­lijke dank uit aan hen allen voor hun bereid­heid en wens hun Gods zegen toe voor hen­zelf en deze taken.

Mgr. Punt 25 jaar bis­schop

Op 1 juli aanstaande zal het 25 jaar gele­den zijn dat mgr. dr. Jozef Punt tot bis­schop werd gewijd. Het zal de eerste dag zijn dat er weer met iets meer mensen mag wor­den gevierd. Het is echter nog geen gelegen­heid voor grote bij­een­komsten. Om 16.00 uur zal het kapit­tel met de ere-kanun­niken in de ka­the­draal de vespers bid­den en daarna de bis­schop ont­moe­ten om dit heuge­lijke feit te vieren. De vespers zullen via Ka­the­draal-TV voor ieder te volgen zijn. Zo kan ie­der­een toch met mgr. Punt - die het gelukkig weer een stuk beter maakt - op die bij­zon­dere dag verbon­den zijn.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose