Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Misdienaarsdag 2010

gepubliceerd: zaterdag, 28 augustus 2010

In de pa­ro­chies zetten vele jongens en meisjes zich vol over­tui­ging in voor het goede verloop van de vie­rin­gen, en zij doen dit vaak heel trouw en met grote inzet.

Daarom or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam samen met de Tilten­berg dit jaar voor het eerst een dio­ce­sane dag voor mis­die­naars, op 25 sep­tem­ber.

Misdienaarsdag 2010Misdienaarsdag 2010Tijdens de dag zullen de jongens en meisjes een paar jonge pries­ters en reli­gi­euzen ont­moe­ten - zoals een zuster van de Karmel en zusters van Moeder Teresa - voor wie het geloof een be­lang­rijke rol in het leven speelt, en er zal na­tuur­lijk de nodige ontspan­ning zijn.

‘s Middags is er sport en spel voor de mis­die­naars: er wordt, bij mooi weer in het bos, een drie­kamp geor­ga­ni­seerd en er zal trefbal gespeeld wor­den, maar ook kan deel­ge­no­men wor­den aan een schil­derwork­shop, een fotospeur­tocht en nog vele andere ac­ti­vi­teiten.

Tijdens dat mid­dag­pro­gramma wordt aan de mee­ge­ko­men bege­lei­ders, coördinatoren en vrij­wil­li­gers een eigen work­shop aan­ge­bo­den, waarin nader kennisgemaakt kan wor­den met de pries­ter­oplei­ding. De rector van het semi­na­rie, mgr. Jan Hendriks, zal iets ver­tellen over de oplei­ding die afgelopen februari zijn 12½-jarig bestaan vierde, en Jim Schil­der, voor­ma­lig eind­re­dac­teur van HP/De Tijd en nu pries­ter­stu­dent, zal ver­tellen over zijn eigen roe­ping. Na­tuur­lijk kunnen er ook vragen gesteld wor­den.

Meer in­for­ma­tie over de dag is te vin­den op www.tilten­berg.org

Wees er snel bij, de in­schrij­ving sluit op 8 sep­tem­ber!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose