Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Mogen wij u een vraag stellen?

gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2020
foto: Ramon Mangold
Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief die de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen voor Pink­ste­ren 2020 aan de gelo­vi­gen schrijven. Ze beginnen met een vraag vanuit het besef dat het kerk­be­zoek volgens protocol vanaf 1 juni weer onwennig zal zijn na maan­den waarin er geen publieke vie­rin­gen waren.

Veilig en waar­dig vieren

Op 20 mei hebben de bis­schop­pen in ge­za­men­lijk­heid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vast­ge­steld en verspreid, toen vaststond dat de over­heid de voor­ge­no­men ver­soe­pe­lingen ten aanzien van de samen­le­ving per 1 juni zou door­zet­ten. De bis­schop­pen zijn dank­baar dat in pa­ro­chies en in­stel­lingen met de in­spi­ra­tie van de Heilige Geest de nodige stappen wor­den gezet om bin­nen­kort weer veilig en waar­dig te kunnen vieren.

Ze noemen het in hun pinkster­brief een novum in de ge­schie­de­nis dat er bijna drie maan­den geen publieke vie­rin­gen kon­den plaats­vin­den. ‘In de afgelopen maan­den zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, een­zaam­heid, verlies van werk of onderbre­king van de studie. Vanaf eind februari waren er van­wege het uit­bre­ken van het corona­vi­rus beperkende maat­regelen die half maart wer­den aan­ge­scherpt: geen kerkgang, geen sacra­menten, online vie­rin­gen en beperkt pas­to­raal bezoek. We leef­den op afstand van elkaar’, zo beschrijft de brief.

‘Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is’

Met het oog op Pink­ste­ren bid­den de bis­schop­pen om de komst van de Heilige Geest en om de gees­te­lij­ke gaven die nodig zijn om als christen te kunnen leven. ‘Wij willen graag de Heilige Geest ont­van­gen, zodat Jezus’ gezind­heid ook de onze wordt. En we bid­den dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de laatste maan­den te veel met afstan­den moesten leven.’

De bis­schop­pen benoemen ook dat er bij gelo­vi­gen sprake kan zijn van teleur­stel­ling, opstan­dig­heid of boos­heid in de rich­ting van over­heid en ker­ke­lijke lei­ding van­wege de beperkende maat­regelen die nodig geacht wer­den. ‘Er klonken gelui­den dat de kerken meer een beroep had­den moeten doen op hun vrij­heid. Als bis­schop­pen hopen we dat er geen verbitte­ring achter blijft, en dat het besef overheerst dat alle maat­regelen nodig waren om het gevaar­lijke virus te bestrij­den en ge­zond­heid en vei­lig­heid te waar­bor­gen. Het was niet zomaar een griepje. Laat de Geest ons hart weer zacht maken.’

Pink­ste­ren

De bis­schop­pen ‘wensen u een in­spi­re­rend pinkster­feest toe en hopen dat de Geest u begeleidt uit deze ver­war­rende periode naar een nieuwe erva­ring van vrede, naar de erva­ring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.’

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose