Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bericht uit bisdom Hyderabad, Pakistan

gepubliceerd: woensdag, 25 augustus 2010

PakistanHet bisdom Haar­lem-Am­ster­dam on­der­houdt al decennia lang een vriend­schaps­band met het bisdom Hyderabad in Zuid-Pakistan. Ieder jaar wor­den in ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom acties gevoerd om de kwest­ba­re katho­lie­ke ge­meen­schap in dit zeer Islami­tische land te onder­steunen. Pater Nico Schipper werkt er als mis­sio­na­ris. We hebben hem gevraagd de situatie voor de bevol­king in Zuid-Pakistan te be­schrij­ven. Hier­on­der volgt zijn relaas:

Wat de water-overlast betreft, lijkt het erop dat de schade in ons bisdom vooralsnog beperkt is. Wat over­stro­mingen betreft zijn het de gebie­den langs en dicht bij de rivier de Indus die te lij­den hebben. In ons bisdom is dat momenteel het geval in het noor­den van Sindh rond de ste­den Sukkur en Larkana. In hoeverre Chris­te­nen daar te lij­den hebben weet ik niet. Veruit de meesten wonen en werken in de ste­den. Het zijn met name de boeren en landarbei­ders in de kleinere dorpen die het meest te lij­den hebben. De bis­schop is van­och­tend naar Sukkur ver­trok­ken om samen met Caritas de situatie daar te gaan bekijken.

Het water stijgt nog in de rivier bij Hyderabad en het aangrenzende Kotri en het is de vraag of de dijken en de dammen het daar blijven hou­den. De situatie is vrij kri­tiek en de hoogste waterstand hier rond Hyderabad wordt over een paar dagen verwacht.

In Matli pa­ro­chie en de meeste andere “agra­rische pa­ro­chies” is het niet zozeer het rivier water wat we vrezen maar regen. An­der­halve week gele­den was er in de meeste plaatsen een behoor­lijke stortbui die scha­de­lijk was voor de gewassen op het veld. Hoeveel schade hangt uiter­aard af van het type gewas (spaanse pepers zijn erg gevoelig, katoen iets min­der, terwijl suiker-riet en rijst beter besten­dig zijn.) en hoeveel regen er plaat­se­lijk gevallen is. Sindsdien is er bijna geen regen meer gevallen in het bisdom en dat betekent dat het erop lijkt dat de schade aan de gewassen op het veld ook beperkt is al kan plaat­se­lijk de schade wel groot zijn. Er wordt evenwel meer regen voorspelt en omdat de grond al volle­dig verza­digd is en er ook geen dreinage is, kunnen een paar flinke stortbuien die situatie heel snel gron­dig ver­an­de­ren.

Het blijft voor ons dus gespannen afwachten, maar op dit moment is het voor ons bisdom nog te vroeg om een wel gefun­deerde schat­ting te maken van de schade en te beoor­de­len of het nodig is om een verzoek om nood­hulp in te dienen. Veel zal ervan afhangen of en hoeveel regen hier gaat vallen de ko­men­de dagen. Waar­schijn­lijk zullen we over een of twee weken een veel beter over­zicht hebben.

Wel, dat is het nieuws vanuit hier.

Pater Nico Schipper

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose