Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Training ‘Catechese van de Goede Herder’

Voor kindercatechese in uw parochie

gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2020

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wil pa­ro­chies de moge­lijk­heid bie­den om kennis te maken met de ‘Catechese van de Goede Herder’. In samen­wer­king met de catechese­orga­ni­sa­tie van ‘De Goede Herder’ biedt zij daarom een trai­ning aan voor vrij­wil­li­gers, cate­chisten, pas­to­rale krachten en andere geïn­te­res­seer­den uit ons bisdom.

Bent u verant­woor­de­lijk voor het kin­der­werk in uw pa­ro­chie? Of kent uw vrij­wil­li­gers/ pa­ro­chi­anen die hier in getraind kunnen/ mogen wor­den?

Twee trai­ningsweken

Deze trai­ning bestaat uit twee trai­ningsweken en vindt plaats in de Ka­the­draal van Haar­lem:

  1. vrij­dag 16 ok­to­ber t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020
  2. don­der­dag 18 februari t/m dins­dag 23 februari 2021

Er wordt verwacht dat u beide trai­ningsweken aanwe­zig kunt zijn. De sessies wor­den over­dag gegeven en u over­nacht thuis. Spe­ci­fie­ke tij­den en meer over het pro­gram­ma volgt bin­nen­kort.

Trai­ning

De trai­ning zal gericht zijn op catechese aan kin­de­ren van 3 t/m 6 jaar (atrium 1) en legt de basis om zelf een groep te kunnen starten. De trai­ning wordt gegeven door de gecer­ti­fi­ceerde trainer en zuster van de Do­mi­ni­ca­nesse, zuster Theresa Anna O.P. uit Maastricht. De kosten per persoon voor deelname aan de trai­ning bedraagt € 100. Het bisdom heeft een fonds bereid gevon­den dit bedrag te vergoe­den voor deel­ne­mers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Voor kosten aan de accommodatie en lunch zal nog een eigen bijdragen wor­den gevraagd.

Korte motivatie insturen bij aanmel­den

Wilt u meedoen? Dan vragen wij u een korte motivatie (half A4) te schrijven en ons toe te mailen. Graag lezen we daarin waarom uw deze trai­ning wilt volgen en waarvoor u de kennis wilt gaan inzetten. Daar­mee vragen we geen garantie voor het starten van een kin­der­ca­te­che­segroep in uw pa­ro­chie, maar wel om uw intentie en wat uw hoopt er mee te bereiken.

Aanmel­den

Bij het aanmel­den stuurt u uw gegevens (Voor- en achter­naam, e-mail­a­dres, tele­foon­num­mer, woon­plaats en motivatie) naar Matthijs Jansen.

Voor vragen kunt u ook bij Matthijs terecht via het­zelfde e-mail­a­dres.

Meer info

Video

Details

wat: Trai­ning ‘Catechese van de Goede Herder’
data: vrij­dag 16 t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020 (deel 1)
don­der­dag 18 t/m dins­dag 23 februari 2021 (deel 2)
locatie: Ka­the­draal van Sint Bavo te Haar­lem
niveau: Atrium 1
kosten: Eigen bijdrage voor facili­teiten en lunch (voor deel­ne­mers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam + aanwe­zigen intro­duc­tie­bij­een­komst 7 ok­to­ber 2019; Anders: € 100 per persoon)
contact: Matthijs Jansen
mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose