Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale gebedsactie met Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2020

Een groep vooraanstaande leken­ge­lo­vigen van alle continenten heeft het ini­tia­tief geno­men om in een open brief alle bis­schop­pen en pries­ters ter wereld te vragen om in de zware tijd waarin wij leven, nu met Pink­ste­ren samen met hun gelo­vi­gen met nieuwe kracht en vurig­heid te bid­den om de komst van de heilige Geest over onze gewonde wereld.

Zij vragen dat te doen op de bij­zon­dere voor­spraak van Maria, zeker nu Pink­ste­ren valt op de dag van Maria Visi­ta­tie. Vele bis­schop­pen en kar­di­na­len hebben hun mede­wer­king al toegezegd. De bis­schop vraagt de pries­ters en gelo­vi­gen van ons bisdom om in hun eigen vie­rin­gen, waar moge­lijk, zich bij dit inter­na­tio­nale ini­tia­tief aan te sluiten.

Duits­ta­lige Eucha­ris­tie­vie­ring

Voor­avond van Pink­ste­ren - Zater­dag 30 mei

Mgr. dr. J. Punt zal het zater­dag - de voor­avond van Pink­ste­ren - bid­den vanuit de kapel in Am­ster­dam tij­dens een Duits­ta­lige Eucha­ris­tie­vie­ring. Deze vie­ring zal - met ver­ta­lin­gen - over de hele wereld wordt uitgezon­den.

Neder­landse Eucha­ris­tie­vie­ring

Hoog­feest van Pink­ste­ren - Zondag 31 mei

En zon­dag­mid­dag in live­stream vanuit dezelfde kapel, na een Eucha­ris­tie­vie­ring, voor ons bisdom en het Neder­landse taal­ge­bied. Tevens zal hij daarbij ons bisdom, pa­ro­chies, ge­zin­nen en alle gelo­vi­gen van ons bisdom opnieuw toewij­den aan het On­be­vlekte hart van Maria.

Pro­gram­ma

15.00 uur: Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste en Barm­har­tig­heidsrozen­krans
15.30 uur: H. Eucha­ris­tie­vie­ring door Mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Ook zal Petros Berga, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en werk­zaam in Ethiopië, een ge­tui­ge­nis geven over een bij­zon­dere Mariaver­schij­ning in zijn land.
De zang wordt ver­zorgd door de zusters van de kapel.
17.00 uur: Rond 17.00 uur zal het pro­gram­ma wor­den af­ge­slo­ten.

Gebed

De ini­tia­tiefnemers bevelen daarbij bij­zon­der het mooie gebed van Am­ster­dam aan, in de vorm waarin het ook door Rome is erkend, en dat juist nu uitzon­der­lijke actuali­teit bezit. Het gebed is 70 jaar gele­den door Maria zelf gegeven, in alle talen ver­taald, en inmiddels over de hele wereld bekend. Voor wie het nog niet kent volgt hier­on­der nogmaals de tekst.

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,
zend uw Geest over de aarde.

Laat de heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwor­ding, rampen en oorlog.

Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voor­spreek­ster zijn. Amen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose