Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Voor na 1 juni - Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­zoekt welke maat­regelen per maan­dag 1 juni passend en moge­lijk zijn voor het ker­ke­lijk leven in de pa­ro­chies en meer in het bij­zon­der voor de vie­ring van de li­tur­gie. Uitgangs­pun­ten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei ge­pre­sen­teerde route­kaart voor ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len en de daarin vervatte voor­waar­den.

Over het re­sul­taat hier­van wor­den pa­ro­chies via het eigen bisdom zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd. Er wordt daarbij reke­ning gehou­den met het feit dat de pa­ro­chies voldoende tijd nodig hebben voor de implemen­ta­tie van de nieuwe maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose