Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecte voor actie #nietalleen

Zondag 10 mei - Moederdag - 10.00 uur - NPO2

gepubliceerd: donderdag, 7 mei 2020

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring op NPO2 op zon­dag 10 mei - Moeder­dag - zal ge­col­lec­teerd wor­den in het kader van het corona­hulp-platform #nietalleen. De kijkers wor­den tij­dens de vie­ring vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankreke­ning­num­mer van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land onder vermel­ding van nietalleen.

Ook door andere kerk­ge­noot­schappen wordt op 10 mei ge­col­lec­teerd onder het motto #nietalleen. Kerken en lokale (hulp)organi­sa­ties bundel­den de krachten toen in Neder­land corona uitbrak. Via het platform #nietalleen kan overal in het land prak­tische hulp wor­den gevraagd en gebo­den en ver­schil­lende ini­tia­tie­ven ver­ster­ken elkaar.

Lande­lijk bereik

De collectes die op 10 mei wor­den gehou­den zijn niet bedoeld ter finan­cie­ring van het platform zelf, maar voor eigen ini­tia­tie­ven die kerken in het kader van #nietalleen onder­ne­men. De Rooms-Katho­lie­ke Kerk laat de collecte plaats­vin­den via de zon­dagse t.v.-mis en realiseert zo een lan­de­lijk bereik.

De opbrengst is bestemd voor twee ini­tia­tie­ven die in de afgelopen tijd ook al wer­den onder­steund door de R.-K. Kerk, te weten Caritas Athene en de voedsel­banken in Neder­land. Caritas Athene biedt onder meer huis­ves­ting aan vluch­te­lingen en mi­gran­ten en ver­zorgt dage­lijks maaltij­den voor vol­was­se­nen en kin­de­ren. De voedsel­banken in Neder­land hebben het in deze tijd door de stil gevallen economie extra druk. Zij bie­den met voedselpakketten steun aan onder anderen ge­zin­nen die het finan­cieel moei­lijk hebben, ook ten gevolge van de corona­cri­sis.

Meer in­for­ma­tie en reke­ning­num­mer

  • www.nietalleen.nl
  • NL60 INGB 0663 2207 26
    t.n.v. Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. nietalleen

 

Nicolaasbasiliek - tegenover Centraal Station Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose