Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus roept op Rozenkrans te bidden

Om een einde aan coronapandemie

gepubliceerd: donderdag, 30 april 2020

Infographic Het Rozenkransgebed - Katholiek LevenPaus Fran­cis­cus heeft opge­roe­pen de rozen­krans te bid­den om een einde van de corona­pan­de­mie af te smeken. Aan de oproep, ge­pu­bli­ceerd op het Feest van St.-Marcus, heeft de paus twee speciale gebe­den toe­ge­voegd.

Meimaand

“De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bij­zon­dere aan­dacht zijn liefde en toe­wij­ding tot de heilige Maagd Maria uitdrukt. Het is een traditie in deze maand thuis met het gezin de rozen­krans te bid­den”, schrijft de paus. “De beper­kingen van de pandemie doen ons dit ‘gezinsaspect’ des te meer waar­de­ren, ook spi­ri­tu­eel gezien.”

“Daarom wil ik ie­der­een aan­spo­ren om de schoon­heid te heront­dek­ken van het samen bid­den van de rozen­krans.” “Dat kan zowel ge­za­men­lijk als in­di­vi­dueel”, aldus Fran­cis­cus, die de keuze aan ieder zelf overlaat, al naar gelang de omstan­dig­he­den. “De sleu­tel om dit te doen is altijd eenvoud, en er zijn ook op in­ter­net ge­mak­ke­lijk goede modellen van gebed te vin­den.”

Twee gebe­den

“Ik voeg ook twee gebe­den tot Onze Lieve Vrouw toe die je aan het einde van de rozen­krans kunt bid­den en die ik zelf in mei zal bid­den, in gees­te­lij­ke een­heid met ieder van jullie.”

“Dier­ba­re broe­ders en zusters, kijken naar het gelaat van Christus met het hart van onze Moeder Maria zal ons als gees­te­lij­ke familie meer verenigen en helpen deze tijd van be­proe­ving te doorstaan. Ik bid voor ieder van jullie, vooral degenen die het meeste lij­den, en ik vraag jullie, alsjeblieft, voor mij te bid­den, en schenk jullie van harte mijn zegen.”

Eerste gebed

Heilige MariaO Maria,
gij geeft altijd licht op onze levens­reis
als een teken van verlos­sing en hoop.
We ver­trouwen ons­zelf toe aan u,
Heil van de zieken,
gij, die aan de voet van het kruis,
was verenigd met het lij­den van Jezus,
en volhardde in uw geloof.

“Beschermster van het Romeinse volk”,
gij weet wat wij nodig hebben,
en we weten dat gij ervoor zult zorgen,
zodat, zoals te Kana in Galilea,
vreugde en blijd­schap kunnen te­rug­ke­ren
na deze tijd van be­proe­ving.

Help ons, Moeder van de God­de­lijke Liefde,
de wil van de Vader aan ons te laten geschie­den
en te doen wat Jezus ons zeggen zal,
Hij, die ons lij­den op zich nam,
en onze pijn heeft gedragen
om ons door het kruis te brengen,
tot vreugde van de Ver­rij­ze­nis.
Amen.

Tot u nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God,
versmaad onze gebe­den niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Tweede gebed

« Onder uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God »

In de hui­dige tra­gische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lij­den en angst, wen­den we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescher­ming.

Maagd Maria, richt uw gena­dige ogen op ons te mid­den van deze corona-pandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overle­den dier­ba­ren, die soms begraven zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om hun dier­ba­ren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn van­wege het besmet­tings­ge­vaar. Geef ver­trouwen aan wie zich zorgen maken over de onzekere toe­komst en over de gevolgen voor de economie en de werk­gele­gen­heid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barm­har­tig­heid, dat deze zware be­proe­ving ein­digt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een voor­spraak bij uw God­de­lijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de families van de zieken en de slacht­of­fers te troosten en hun harten te openen voor hoop en ver­trouwen.

Heilige Maria

Bescherm de artsen, verpleeg­kun­digen, ge­zond­heids­wer­kers en vrij­wil­li­gers die in deze nood­si­tua­tie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te red­den. Begeleid hun heldhaf­tige in­span­ningen en geef hen kracht, edel­moe­dig­heid en blijvende ge­zond­heid.

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht ver­zorgen en bij de pries­ters die met pas­to­rale zorg en evan­ge­lische inzet ie­der­een proberen te helpen en tot steun te zijn.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezig­hou­den met weten­schap­pe­lijk onder­zoek, zodat ze ef­fec­tieve oplos­singen kunnen vin­den om dit virus te over­win­nen.

Steun de lei­ders van naties om met wijs­heid, zorg en vrijgevig­heid diegenen te helpen die de basis­be­hoef­ten van het leven missen en om met een voor­uit­ziende blik en een geest van soli­da­ri­teit sociale en econo­mische oplos­singen te bedenken.

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme bedragen die wor­den geïnves­teerd in de ont­wik­ke­ling en aankoop van wapens, in plaats daar­van wor­den besteed aan onder­zoek om soortge­lijke rampen in de toe­komst te voor­ko­men.

Liefde­volle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broe­der­schap en soli­da­ri­teit, kunnen helpen om tal­loze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhar­dend in dienst­baar­heid, trouw in gebed.

O Maria, Troos­te­res van de bedroef­den, omhels al uw kin­de­ren in nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijdt van deze vre­se­lijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang kan her­ne­men.

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van red­ding en hoop, ver­trouwen wij ons­zelf toe. O goe­der­tieren, o liefde­volle, o zoete Maagd Maria. Amen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose