Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hart voor Bedevaartplaatsen

Mgr. Woorts roept juist nu op tot verbinding

gepubliceerd: woensdag, 22 april 2020
foto: Wim Koopman
Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
Lourdes, Frankrijk
Lourdes, Frankrijk
Fatima, Portugal
Fatima, Portugal

Veel katho­lie­ken hebben één of meer­dere bede­vaart­plaatsen waar zij graag naar toe gaan, in ons eigen land of in andere lan­den, omdat zij er in leven en geloof verrijkt en ge­sterkt wor­den. Van­wege het corona­vi­rus hebben de bede­vaart­plaatsen groten­deels hun poorten moeten sluiten en verreweg de meeste vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten moeten opschorten.

De door de Neder­landse bis­schop­pen erkende bede­vaart­orga­ni­sa­ties - Huis voor de Pelgrim, VNB, NLZ en de Mili­tai­re Lourdes Bede­vaart - hebben door het corona­vi­rus veel bede­vaarten moeten annuleren. Dit heeft grote impact voor deze organi­sa­ties en hun mede­wer­kers, alsook voor de degenen die voor hun levens­on­der­houd af­han­ke­lijk zijn van de ont­vangst van pelgrims.

Heil­zaam

Mgr. Woorts, bis­schop­re­fe­rent voor de bede­vaarten namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, spreekt de hoop uit dat bede­vaarten in de nabije toe­komst weer moge­lijk zijn als het corona­vi­rus overwonnen is. ‘Dit zal dan mede dankzij genoemde bede­vaart­orga­ni­sa­ties en hun mede­wer­kers zijn. Ook vele bis­schop­pen, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en vrij­wil­li­gers willen zich er weer (meer dan) graag voor inzetten, in het bij­zon­der voor degenen voor wie onze bede­vaarten zo heil­zaam zijn.’

Alternatieve moge­lijk­he­den

Mgr. Woorts wijst op alternatieve moge­lijk­he­den: ‘Nu wij niet naar bede­vaart­plaatsen kunnen gaan en ook niet - dat geldt pijn­lijk genoeg voor de meeste gelo­vi­gen - naar de vie­rin­gen in onze kerken en kapellen in onze pa­ro­chies en kloosters, zoeken velen verbin­ding via de tele­vi­sie, in­ter­net, live­stream of an­ders­zins. Diverse bede­vaart­plaatsen bie­den via in­ter­net een directe verbin­ding aan. Twee moge­lijk­he­den wil ik noemen, bij wijze van voor­beeld: in het Hei­lig­dom van Lourdes is 24 uur per dag een camera gericht op de Grot van de ver­schij­ningen van Maria. Zowel eucha­ris­tie­vie­ringen, medi­ta­ties en het rozen­krans­ge­bed zijn er te volgen, in diverse talen, waar­on­der in het Neder­lands.’

In gebed verbon­den

‘Juist de kracht van ons ge­za­men­lijk gebed is ten tijde van deze corona­cri­sis essentieel en de verbin­ding met onze bede­vaart­plaatsen kan ons daarin dragen en sti­mu­leren: te weten dat we in gebed verbon­den zijn, waar ook ter wereld. Maria en al onze heiligen bid­den met ons mee. Zij delen immers in de ver­rij­ze­nis van onze Heer en zijn ons voor­ge­gaan naar het hemels Hei­lig­dom’, aldus de bis­schop­re­fe­rent.

Onze Lieve Vrouw ter Nood

Ondanks het corona­vi­rus en met inachtne­ming van de maat­regelen is het moge­lijk het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo te bezoeken. De vie­rin­gen zijn helaas niet publiek toe­gan­ke­lijk maar vele pelgrims komen om een kaarsje of een noveenkaars aan te steken bij Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood en blijven even bid­den in de kapel. Het is mooi om te zien hoe wijd verspreid het speciale noveen­ge­bed voor deze corona­tijd is. Iedere mid­dag is er een extra uur Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding in de Bede­vaarts­ka­pel van 15.00 tot 16.00 uur. Ook is er ’s mid­dags biecht­gele­gen­heid in de Bede­vaart­ka­pel van 14.00 tot 15.30 uur.

Online aanbod bede­vaarts­plaatsen

Enkele inter­na­tio­nale bede­vaarts­plaatsen kunnen ook online bezocht wor­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose