Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Viering Barmhartigheidszondag

Zondag na Pasen - 19 april - 14.00 uur

gepubliceerd: zaterdag, 11 april 2020
Kapel van Barmhartigheid in Krakau
Kapel van Barmhartigheid in Krakau

Al vele jaren vindt op de zon­dag na Pasen in de ka­the­draal een bij­zon­dere mid­dag­vie­ring plaats: die van de Filippijnse ge­meen­schap bij gelegen­heid van de ‘Zondag van de god­de­lijke Barm­har­tig­heid’.

Dit jaar zal deze vie­ring alleen via de live­stream van de ka­the­draal gevolgd kunnen wor­den, waarbij zich ook de pastoors van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie in ons bisdom en die van de Poolse pa­ro­chie zullen aan­slui­ten. De vie­ring zal daarom deels in het Neder­lands, Engels, Spaans en Pools zijn.

De uitzen­ding begint om 14.00 uur met de Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste, gevolgd door de H. Eucha­ris­tie­vie­ring om 15.00 uur waarin Mgr. J. Hendriks hoofd­cele­brant zal zijn.

Oorsprong

Waar komt de devotie van de Barm­har­tige Jezus vandaan vandaan?

In 1905 werd Helena Kowalska geboren in Polen. Als jonge vrouw werd zij door de Heer ge­roe­pen om Hem te volgen in de reli­gi­euze levens­staat, en zou ze als zuster Faustina intre­den bij de Con­gre­ga­tie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barm­har­tig­heid in Krakau. Gedurende haar kloosterleven zou onze Heer veel­vul­dig aan haar ver­schij­nen en haar bekend maken met het mysterie van zijn barm­har­tig­heid. De woor­den die de Heer tot haar sprak in de vele visioenen die zij ont­ving tekende ze op in haar dag­boek. Haar dag­boek dat na haar heilig­ver­kla­ring door Johannes Paulus II in 2000 over de hele wereld is verspreid, en bij het klooster in Krakau is een grote druk bezochte bede­vaart­plaats ontstaan.

In de visioenen ont­vangt zuster Faustina van Jezus per­soon­lijk ook de opdracht om een schil­derij te laten maken zoals Hij aan haar verscheen. Het werd deze afbeel­ding met de twee stralen uit het hart van de Heer met daar­on­der de woor­den: “Jezus ik ver­trouw op U”. Het levensgrote schil­derij werd geplaatst in de klooster­ka­pel te Krakau en de afbeel­ding wordt inmiddels we­reld­wijd vereerd. Sinds vorig jaar is deze ook te vin­den op één van de zijlaltaren van de ka­the­draal in Haar­lem.

Zuster Maria Faustina Kowalska
Zuster Maria Faustina Kowalska
Viering Barmhartigheidszondag
Jezus, ik ver­trouw op U

Het is een afbeel­ding waaraan bij­zon­dere gena­den verbon­den zijn. Zo sprak Jezus in een visioen tot zuster Faustina:

“Ik beloof dat de ziel die deze afbeel­ding zal vereren, niet verloren zal gaan. Ik beloof haar, ook hier op aarde al, over­win­ning op haar vijan­den, in het bij­zon­der in het uur van de dood. Ik zelf zal haar verde­digen als mijn eer...” (dag­boek nr. 48)

Naast zo vele andere troost­rijke open­ba­ringen sprak de Heer met betrek­king tot de eerste zon­dag na Pasen tot zuster Faustina:

“Mijn dochter, ver­tel de hele wereld over Mijn onbe­grij­pe­lijke barm­har­tig­heid. Ik wil dat het feest van de god­de­lijke Barm­har­tig­heid een red­mid­del en een schuil­plaats wordt voor alle zielen en in het bij­zon­der voor arme zondaren. Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barm­har­tig­heid open. Ik stort een hele oceaan van gena­den uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barm­har­tig­heid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ont­van­gen, zal volle­dige ver­ge­ving van zon­den en straf ont­van­gen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel waardoor de genade vloeit open. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zon­den als scharlaken. Mijn barm­har­tig­heid is zo groot dat geen enkel verstand of het van een mens of van een engel is, in alle eeuwig­heid in staat zal zijn om haar te doorgron­den. Alles wat bestaat is uit de diepste diepten van Mijn allerte­derste barm­har­tig­heid voortge­ko­men. Iedere ziel zal in de hele eeuwig­heid Mijn liefde en barm­har­tig­heid in haar ver­hou­ding tot Mij be­schou­wen. Het feest van de Barm­har­tig­heid kwam op uit Mijn diepste teder­heid. Het is Mijn wil dat het op de eerste zon­dag na Pasen plech­tig gevierd wordt. De mens­heid zal geen vrede hebben totdat zij zich tot de fontein van Mijn barm­har­tig­heid wendt.” (Dagboek nr. 699)

Zuster Faustina zou over­lij­den in 1938. Het feest van de ‘Zondag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid’ is sinds 2000 we­reld­wijd verspreid, en een begrip gewor­den in vele lan­den waar­on­der Polen, Italië, en dus op de Filippijnen. In Neder­land is de devotie lange tijd onder­be­licht ge­ble­ven, maar ook in ons bisdom zijn er pa­ro­chies die erbij stil­staan en wordt het op bij­zon­dere wijze gevierd in Heiloo en dus in onze ka­the­draal.

De biecht­gele­gen­heid die ge­woon­lijk wordt aan­ge­bo­den op deze dag is nu helaas niet moge­lijk. Wel is de ka­the­draal op week­da­gen open van 10.00 tot 11.00 uur, en is er om 10.00 uur een pries­ter be­schik­baar om biecht te horen. Ook bij het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood is biecht­gele­gen­heid, zie: olvter­nood.nl/moge­lijk­heid-tot-biecht
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose