Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oud-deken en kanunnik Ton Cassee begraven

Intieme afscheidsviering in Laurentiuskerk Heemskerk

gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2020
Pastoor-deken en ere-kanunnik Ton Cassee
Pastoor-deken en ere-kanunnik Ton Cassee

Op maan­dag­mor­gen 30 maart 2020 is pastoor-deken en ere-kanun­nik Ton Cassee overle­den. Op zater­dag 4 april is hem uitgeleide gedaan in de H. Lau­ren­tius­kerk van Heems­kerk, nadat er de avond tevoren een Avond­wake was geweest in de Maria­kerk naast de pastorie waar deken Cassee woonde.

Alles vond plaats onder de Corona-regels, dus met maximaal 30 personen, allen op afstand van elkaar. Toch waren het intieme vie­rin­gen en vele mensen leef­den mee via de lokale TV.

Bis­schop

Vele mensen had­den getuigd van hun ver­bon­den­heid met de over­le­de­ne door een bloem­stuk. De beide kerken waren er prach­tig mee versierd (zie foto's). De bis­schop, mgr. Jozef Punt, had er graag bij willen zijn en leefde in gebed met de uit­vaart mee.

Beperkte vie­ring

De situatie van de Corona-crisis maakte helaas dat alles beperkt was en dat er geen Eucha­ris­tie kon wor­den gevierd. Deken Floris Bun­scho­ten en pastoor Kaleab Shiferaw Mashresi, die bei­den zeer met deken Cassee verbon­den waren en lang met hem hebben samen­ge­werkt, waren bij de gebeds­vie­ringen aanwe­zig en hebben ge­spro­ken, naast fami­lie­le­den, vrien­den en pa­ro­chi­anen.

Ge­tui­ge­nissen

Het waren mooie en ontroerende ge­tui­ge­nissen: Pastoor Kaleab ver­telde hoe deken Cassee hem weg­wijs had gemaakt in het pas­to­raat in Neder­land, deken Bun­scho­ten gaf een inkijkje in de vele men­se­lijke en pries­ter­lijke kwali­teiten van de deken, Viet­na­me­se vrien­den getuigen over de bete­ke­nis van Vader Cassee voor hen per­soon­lijk en hun land, de koster van de Lau­ren­tius sprak over zijn twin­tig­ja­rige samen­wer­king en vriend­schap met deken Cassee en zus Marja en nichtje Marleen spraken kort maar krach­tig over hun erva­ring.

Na de gebeds­vie­ring in de Lau­ren­tius­kerk is deken Cassee begraven op de achter de kerk gelegen begraaf­plaats.

Vlaggen

Aan de pastorie van de Maria­kerk (zie foto) en bij de Lau­ren­tius­kerk hingen de vlaggen van Neder­land en de paus halfstok. Het is de droef­heid van het afscheid gemengd met het ver­trouwen en het geloof in het eeuwig leven, die we uit deze tekens en uit de vie­rin­gen mochten aflezen.

Op Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks zowel het korte woordje bij de avond­wake als het woordje bij de absoute geplaatst. In een eer­der bericht van het over­lij­den plaatste hij reeds een kort in memoriam.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose