Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Wereldjongerendag

Online WJD op Palmzondag 5 april

gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
De eerste stap op weg naar de Wereldjongerendagen die in 2022 in Lissabon worden gehouden
De eerste stap op weg naar de Wereldjongerendagen die in 2022 in Lissabon worden gehouden

Zondag 5 april is het Palm­zon­dag. Dit is de eerste stap op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die in 2022 in Lissabon wor­den gehou­den. In zijn bood­schap voor deze Palm­zon­dag schrijft paus Fran­cis­cus dat gebeur­te­nissen zoals de WJD laten zien dat het “samen op weg” zijn een wezen­lijke dimensie van de Kerk is. Op weg naar die WJD heeft de paus als thema voor dit jaar gekozen: “Jongeman, Ik zeg je: Sta op!”. (Lucas 7, 14)

De paus citeerde deze zin uit het evan­ge­lie al eer­der in Christus vivit, de exhor­ta­tie die hij schreef na de bis­schop­pen­synode over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ (ok­to­ber 2018). Paus Fran­cis­cus ver­wijst nu naar deze passage: “Als je de inner­lijke kracht, de dromen, het en­thou­sias­me, de hoop en de edel­moe­dig­heid hebt verloren, dan presen­teert Jezus zich aan jou, zoals Hij zich pre­sen­teerde aan de gestorven zoon van de weduwe en met heel zijn kracht als de Verrezene spoort de Heer je aan: ‘Jongeman, Ik zeg je, sta op!’ (Lucas 7, 14)” (Christus vivit, 20).

Zie het verdriet om je heen en in jezelf onder ogen

Het evan­ge­lie ver­telt hoe Jezus een begrafenis­stoet tegen­komt van een jonge man die is gestorven. In die stoet loopt de moe­der mee van de jonge man, die weduwe is. Jezus ziet haar verdriet. En de paus bena­drukt dat daaruit de ont­moe­ting ont­staat. Daarom vraagt hij jon­ge­ren van nu in zijn bood­schap: Hoe staat het met jouw vermogen om wer­ke­lijk te zien? Kijk je zorg­vul­dig om je heen, of gaat dat meer zoals je op je tele­foon door foto’s en pro­fielen scrollt? De paus roept op om goed te kijken en het verdriet om je heen en in jezelf onder ogen te zien, omdat er dan een ont­moe­ting kan komen met Jezus.

Jezus’ eigen gevoelens maken Hem deel­ge­noot van wat mensen meemaken. Paus Fran­cis­cus ziet dat jonge mensen we­reld­wijd zich inzetten voor mensen in nood. Hij bena­drukt hoe be­lang­rijk het is om naast mensen te gaan staan die bedroefd zijn. Door te huilen met mensen die verdriet hebben zul je “ware vreugde vin­den”, zegt hij met een ver­wij­zing naar de zalig­spre­kingen (Matteüs 5, 1-11 en Lucas 6, 17-23). “Laat de won­den van andere mensen de jouwe wor­den en breng zo hoop in de wereld. Je zult tegen je broe­der en zuster kunnen zeggen: ‘Sta op, je bent niet alleen’. Zo kun je hen doen beseffen dat God de Vader van ons houdt, dat Jezus de hand is die Hij uitstrekt naar ons om ons omhoog te helpen.”

De aanra­king van Jezus is de aanra­king van God zelf

De aanra­king van Jezus brengt de gestorven jonge man weer tot leven. “Die aanra­king van Jezus is de aanra­king van God zelf, die ook wordt gevoeld in authen­tieke men­se­lijke liefde.” En dat is dan ook de oproep van de paus aan de jon­ge­ren: om nieuw leven te brengen.

Zo vraagt de paus in zijn bood­schap aan de jon­ge­ren voor Palm­zon­dag om na te denken over deze vier vragen: Kun jij pijn en levenloos­heid om je heen wer­ke­lijk zien? Heb je compassie en leef je mee met mensen? Kun je naar voren stappen en een ander in zijn of haar verdriet aanraken? En sta jij zelf op om vanuit je geloof leven te geven aan de mensen om je heen?

 

Online Wereld­jon­ge­ren­dag

Wereldjongerendag - Bringing LifeElk jaar komen jon­ge­ren samen op de lokale wereld­jon­ge­ren­dag op Palm­zon­dag in hun eigen bisdom om het geloof te vieren. Dit jaar doen wij dat via een live­stream vanuit de Ka­the­draal.

Het Evan­ge­lie wordt niet voor niets de Blijde Bood­schap genoemd. Bin­nen­kort vieren we de ver­rij­ze­nis van Jezus. Hij is gestorven voor onze zon­den en heeft de dood overwonnen, waardoor wij volle­dig vrij kunnen zijn. Wat een geschenk!

De live­stream

Op zon­dag 5 april maken we gebruik van de live­stream vanuit de ka­the­draal van ons bisdom. De live­stream is te vin­den op het youtube­ka­naal van de ka­the­draal:

Om 10.30 uur is de palm­zon­dag­mis waarin Mgr. Hendriks zal voor­gaan. Na de lunchpauze begint om 13.00 uur de wereld­jon­ge­ren­dag via deze online weg. Join us!

Brin­ging life

Dat geschenk van Zijn verlos­sing mogen we bekend maken en het leven wat Hij geeft uit­de­len! Hoe zie jij Gods aanwe­zig­heid in jouw leven? Hoe deel jij de vreugde van het geloof?

Tante Rosalyn kwam als één van de eerste Filipijnse vrouwen naar Am­ster­dam. Samen met een paar andere vrouwen kwam ze samen om het geloof te delen en vieren. Vanuit deze sa­men­komsten ontstond de El Shaddai ge­meen­schap in de Am­ster­damse Vredes­kerk. We horen haar ge­tui­ge­nis hoe zij het geloof vanuit de Filipijnen met zich meebracht.

Voor­af­gaand aan haar verhaal horen we hoe onze patroon­hei­lige St. Wil­li­brord geraakt werd door God en daar­van uit­deelde. Hij heeft veel betekend voor de beke­ring van Neder­land. Na een geleide aanbid­ding gaan we op zoek naar de momenten waarin God in ons leven binnenkwam. We geven hier een creatieve ver­wer­king aan en delen deze ge­tui­ge­nissen.

Details

wie: 16-30 jaar
wat: Wereld­jon­ge­ren­dag - Brin­ging life
waar: Via de YouTube live­stream
wanneer: Zondag 5 april
tijd: 10.30 uur H. Mis
13.00 - 15.00 uur Pro­gram­ma

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose