Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Extra voorbede voor Goede Vrijdag

gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020

Op verzoek van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten maakt de Nationale Raad voor Li­tur­gie (NRL) een speciale voor­bede be­schik­baar voor de li­tur­gie van Goede Vrij­dag, 10 april.

Op Goede Vrij­dag wordt in de Herden­king van het Lijden en Sterven van de Heer gebe­den voor de Kerk en de wereld. Aan deze voor­beden wordt de extra bede toe­ge­voegd met het oog op de corona­pan­de­mie. Er wordt gebe­den voor diegenen die in nood verkeren, voor de zieken, de over­le­de­nen, be­stuur­ders maar ook voor weten­schappers die zoeken naar genees­mid­de­len tegen corona.

Mgr. Liesen, bis­schop­re­fe­rent voor de Li­tur­gie, vraagt namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie de pa­ro­chies om deze bede in te voegen in de li­tur­gie voor Goede Vrij­dag. Ga voor de toelich­ting en de complete voor­bede naar de web­si­te van de NRL.

De voor­bede kan uiter­aard thuis mee wor­den gebe­den.

Voor­bede

Laten wij bid­den voor allen
die de gevolgen onder­vin­den van de hui­dige corona­pan­de­mie:
dat God troost en gene­zing schenkt aan de zieken,
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,
kracht aan hen die de zieken bijstaan,
inzicht aan weten­schappers die naar genees­mid­de­len zoeken,
wijs­heid aan hen die maat­regelen treffen voor de maat­schap­pij,
en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Gebed in stilte.

Daarna zegt de pries­ter:

Almach­tige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het men­se­lijk bestaan, verlicht de last van de besmette­lijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij ons toe­ver­trou­wen aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose