Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee hulpbisschoppen voor bisdom Den Bosch

gepubliceerd: donderdag, 15 juli 2010

Paus Bene­dic­tus XVI heeft Robertus Mutsaerts (foto links) en Johannes Liesen (foto links) benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Ze wor­den op zater­dag 18 sep­tem­ber om 11.00 uur in de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch tot bis­schop gewijd. Beide gaan deel uitmaken van de bis­dom­staf en krijgen daarvoor een benoe­ming tot vica­ris-generaal.

Met de komst van de hulp­bis­schoppen is het beter moge­lijk aan de vele verzoeken van pa­ro­chies en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties te voldoen waarvoor een bis­schop gevraagd wordt. Voor­heen kwam de bis­schop eens in de zeven jaar in iedere pa­ro­chie voor het vormsel, nu kunnen pa­ro­chies iedere twee jaar een bis­schop ver­wach­ten. Het bisdom Den Bosch kent geen traditie van hulp­bis­schoppen, zoals andere bis­dom­men in Neder­land.

Twee hulpbisschoppen voor bisdom Den BoschMgr. Mutsaerts richt zich op de implemen­ta­tie van het pas­to­raal beleid rond de nieuwe pa­ro­chies, met de volle­dige li­tur­gie in de paro­chie­kerk en de vier speer­pun­ten: jeugd en jon­ge­ren, huwe­lijk en gezin, roe­ping en vor­ming en Kerk en samen­le­ving. Hij is voor­zit­ter van de pries­ter­raad en het kapit­tel. Mutsaerts wordt eerste vica­ris-generaal en ver­vangt bis­schop Hurkmans bij afwe­zig­heid.

Mgr. Liesen richt zich op de uni­ver­si­teiten en het overige onder­wijs, het cate­go­riaal pas­to­raat (o.a. zieken- en ver­zor­gings­hui­zen), de reli­gi­euzen, nieuwe ker­ke­lijke bewe­gingen, het wel­zijn en de per­ma­nente vor­ming van pries­ters en diakens en de vor­ming van de pas­to­rale werkers en pas­to­raal assis­tenten. Als voor­zit­ter van de benoe­mingen­com­mis­sie bereidt hij de benoe­mingen van pries­ters en diakens voor en de zen­ding van pas­to­raal werkers.

Een hulp­bis­schop heeft dezelfde wij­ding als de bis­schop (diaken, pries­ter en bis­schop) en kan de bis­schop als vica­ris-generaal ver­vangen. Een hulp­bis­schop kan pries­ters- en diakens wij­den en het H. Vormsel toedienen. Beide hulp­bis­schoppen zijn auxiliarius, dat wil zeggen dat ze geen recht van opvol­ging hebben bij het over­lij­den of terug­tre­den van de bis­schop. Mutsaerts blijft wonen in Heeze, waar hij nu nog pastoor is. Liesen verhuist naar het bisdom Den Bosch.

De bis­schop spreekt zijn ver­trouwen uit in de twee hulp­bis­schoppen: Mgr. Mutsaerts heeft gedurende zeven­tien jaar op meer­dere plaatsen bewezen een goed pastoor te zijn voor de mensen die aan hem zijn toe­ver­trouwd en dat geeft een goed fun­dament voor zijn werk als hulp­bis­schop. Mgr. Liesen is een weten­schapper en kenner van de Heilige Schrift. Bovendien heeft hij het talent anderen te in­spi­re­ren; hij heeft 20 jaar les gegeven aan pries­ter- en diaken­kan­di­da­ten. Deze kwali­teiten geven het ver­trouwen dat hij in ons bisdom mede borg kan staan voor een inhou­de­lijk sterk pas­to­raat,” aldus bis­schop Hurkmans.

De bis­schop bedankt ple­baan van Rossem, die hem twee jaar lang trouw ter zijde heeft gestaan als vica­ris-generaal ad-interim. “Hij kan nu zijn tijd ten volle weer beste­den aan ple­baan en deken zijn en aan zijn docent­schap op het semi­na­rie. Ook bedankt de bis­schop de dekens: “De po­si­tie­ve bijdrage van de deken­ver­ga­de­ring aan het mede gestalte geven aan de toe­komst van ons bisdom is de afgelopen twee jaar dui­de­lijk gebleken. De rol van de dekens zal ik dan ook graag beves­tigen en handhaven.”

Bis­schop Hurkmans is eindverant­woor­de­lijk voor het bisdom en voor­zit­ter van de bis­dom­staf en de lekenraad. Hij is aanwe­zig bij de dekens­ver­ga­de­ring en heeft de media, emeriti, oecumene en het offi­cia­laat in portefeuille (dr. G.P. Weishaupt blijft Officiaal/gerechtsvica­ris). Hij ziet toe op het semi­na­rie waarover rector De Rycke de lei­ding heeft. Binnen de Neder­landse bis­schop­pen con­fe­ren­tie blijft hij verant­woor­de­lijk voor li­tur­gie en huwe­lijk en gezin. Diaken drs. P.A.M. Broe­ders, blijft als directeureconoom deel uitmaken van de bis­dom­staf die nu uit vier personen bestaat. Hij blijft ook gedele­geerd voor­zit­ter van de Raad van Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA).

 

CV Hulp­bis­schoppen ‘s-Hertogen­bosch

Mgr. Robertus (Rob) Gerardus Leonia Maria Mutsaerts is op 22 mei 1958 geboren te Tilburg uit een familie, die eer­der een bis­schop heeft voort­ge­bracht: Wilhelmus Mutsaerts die van 1943 tot 1960 bis­schop van Den Bosch was. Op de middel­ba­re school in Tilburg volgde hij het Atheneum. Op de Uni­ver­si­teit van Tilburg stu­deerde hij aan de Facul­teit Rechten en behaalde er in 1984 de titel van doctorandus en werkte daarna als jurist. Zijn pries­ter­oplei­ding volgde hij aan het semi­na­rie van het bisdom, het Sint-Jans­cen­trum in Den Bosch van 1987-1993 en werd op 5 juni 1993 tot pries­ter gewijd. Hij werkte ver­vol­gens als pa­ro­chie­pries­ter in Eindhoven, was conrector op het Sint-Jans­cen­trum en pastoor te Empel tot 1995. Daarna werd hij pastoor in Millingen en Kekerdom en is sinds l au­gus­tus 2003 pastoor te Heeze. Hij is lid van de Pries­ter­raad en voor­zit­ter van de Benoe­mingen­com­mis­sie (2009).

Mgr. Johannes (Jan) Wilhelmus Maria Liesen is geboren te Oosterhout op 17 sep­tem­ber 1960. Hij doorliep de middel­ba­re school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de pries­ter­oplei­ding aan het Groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diaken­wij­ding was hij werk­zaam in de pa­ro­chie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot pries­ter gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kape­laan in Eygelshoven (1983-1985). Hij stu­deerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pau­se­lijk Bijbel­in­sti­tuut, te Rome en Jeru­za­lem (1985- 1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbel­we­ten­schap­pen (SSD, 1998). Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theo­lo­gie en Bijbelhe­breeuws verbon­den aan het Groot­semi­narie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliotheca­ris van de weten­schap­pe­lijke biblio­theek. Hij heeft exegese en Bijbelhe­breeuws gedo­ceerd aan de groot­semi­naries van de bis­dom­men Haar­lem (2000-2003) en ’s-Hertogen­bosch (2001-2006). Sinds 2004 is hij lid van Inter­na­tio­nale Theo­lo­gische Com­mis­sie, het adviesor­gaan van de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Li­tur­gie.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose