Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Denk aan de Vastenactie - juist nu!

Oproep door mgr. Van den Hout

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Lees op de website van de Vastenactie het interview met Patrick uit Zambia
Lees op de website van de Vastenactie het interview met Patrick uit Zambia

Nu het open­ba­re leven tot stilstand is geko­men als gevolg van maat­regelen tegen het corona­vi­rus, vindt ook de jaar­lijkse collecte voor de Vas­ten­ac­tie geen doorgang. Collec­te­ren hier­voor gebeurt normaal ge­spro­ken juist in de Veer­tig­da­gen­tijd.

Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent voor Missie en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king, vraagt om de Vas­ten­ac­tie niet te vergeten. Hij zegt hierover namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “In deze bij­zon­dere Vasten­tijd is het be­lang­rijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook we­reld­wijd.”

Beroeps­on­der­wijs en on­der­ne­mer­schap

Vas­ten­ac­tie vraagt dit jaar aan­dacht voor projecten rondom beroeps­on­der­wijs en on­der­ne­mer­schap. De organi­sa­tie laat weten dat behalve dat er niet ge­col­lec­teerd kan wor­den, bijna alle campagne­acti­vi­teiten stil liggen.

“Vas­ten­ac­tie wil ervoor zorgen dat mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den hier­van niet de dupe wor­den en dat projecten door­gaan.” Directeur Peter van Hoof spreekt de hoop uit “dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze hui­dige grote en kleine problemen”.

Hij vraagt alle kerk­le­den om hun voor­ge­no­men bijdrage aan de collecte over te maken op bankreke­ning­num­mer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vas­ten­ac­tie of online via de web­si­te.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose