Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Catechese van de Goede Herder

Nu aanmelden voor training 2020/2021

gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wil pa­ro­chies de moge­lijk­heid bie­den om kennis te maken met de ‘Catechese van de Goede Herder’. In samen­wer­king met de catechese­orga­ni­sa­tie van ‘De Goede Herder’ biedt zij daarom een trai­ning aan voor vrij­wil­li­gers, cate­chisten, pas­to­rale krachten en andere geïn­te­res­seer­den uit ons bisdom.

Trai­ning

De trai­ning zal gericht zijn op catechese aan kin­de­ren van 3 t/m 6 jaar (atrium 1) en legt de basis om zelf een groep te kunnen starten. De trai­ning wordt gegeven door de gecer­ti­fi­ceerde trainer en zuster van de Do­mi­ni­ca­nesse, zuster Theresa Anna O.P. uit Maastricht. De kosten per persoon voor deelname aan de trai­ning bedraagt € 100. Het bisdom heeft een fonds bereid gevon­den dit bedrag te vergoe­den voor deel­ne­mers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Voor kosten aan de accommodatie en lunch zal nog een eigen bijdragen wor­den gevraagd.

Twee trai­ningsweken

Catechese van de Goede Herder

Methode

Deze katho­lie­ke methode is gebaseerd op het ge­dach­te­goed van Maria Montessori en richt zich op kin­de­ren van 3 t/m 12 jaar. Door heel Neder­land wordt deze catechese al gegeven op vijf locaties. Na deze trai­ning kunt u deze kin­der­ca­te­che­se zelf geven in uw eigen pa­ro­chie.

‘De Goede Herder’ voor kin­de­ren

Jonge kin­de­ren zijn bij­zon­der goed in staat de diepste en essentiële mysteries van het geloof te vatten. Deze catechese­me­tho­de gaat uit van het kind en diens reli­gi­euze bele­ving. Een vierende en ervarende manier waarbij de ori­gi­nele Bijbel­tek­sten uit de li­tur­gie gebruikt wor­den in combinatie met 3-dimen­sio­naal en miniatuur­ma­te­rialen. De catechese is voor de kin­de­ren een totaal­be­le­ving waarbij zoveel moge­lijk zintuigen wor­den aan­ge­spro­ken.

Parabels en miniatuur­we­reld

De Catechese van de Goede Herder richt zich op de ver­won­dering van Gods liefde voor ons. Er wordt veel gebruik gemaakt van de parabels uit de Bijbel zoals het mosterd­zaadje of die van de goede her­der. De kin­de­ren werken tij­dens de catecheses met kind­vrien­de­lijke figuurtjes in een miniatuur­we­reld en gebruiken miniatuur­ver­sies van dingen uit de kerk (bijv. een altaar). Dit helpt ze om zich te ver­won­deren en na te denken over ant­woor­den op hun vragen. Ze vieren daar­naast de seizoenen van de kerk mee (bijv. Pasen). De ruimte en de kle­ding wor­den ingericht ten dienste van het verhaal, zodat alle zintuigen van de kin­de­ren wor­den aan­ge­spro­ken.

Deze trai­ning bestaat uit twee trai­ningsweken en vindt plaats in Haar­lem:

  1. vrij­dag 16 ok­to­ber t/m woens­dag 21 ok­to­ber 2020
  2. don­der­dag 18 februari t/m dins­dag 23 februari 2021

Aanmel­den is vanaf nu moge­lijk. Er wordt verwacht dat u beide trai­ningsweken aanwe­zig kunt zijn.

Motivatie en aanmel­den

Wilt u zich aanmel­den voor de trai­ning dan vragen wij u om kort uw motivatie (half A4) op te schrijven en ons toe te mailen. Graag lezen we daarbij ook wat u er mee wilt gaan doen in uw pa­ro­chie of eigen omge­ving. Daar­mee vragen we geen garantie voor het starten van een catechese­groep in uw pa­ro­chie, maar wel om uw intentie en wat uw hoopt er mee te gaan doen.

Voor het aanmel­den stuurt u uw gegevens (Voor- en achter­naam, e-mail­a­dres, tele­foon­num­mer, woon­plaats en motivatie) naar Matthijs Jansen.

Vragen

Voor vragen kunt u ook bij Matthijs terecht via het­zelfde e-mail­a­dres of per tele­foon

  • 023 - 511 2635

Details

wat: Trai­ning ‘Catechese van de Goede Herder’
data: vr 16 t/m wo 21 ok­to­ber 2020 (deel 1)
do 18 t/m di 23 februari 2021 (deel 2)
locatie: Haar­lem
niveau: Atrium 1
kosten: Eigen bijdrage facili­teiten en lunch (Deel­ne­mers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam + aanwe­zigen intro­duc­tie­bij­een­komst op 7 ok­to­ber 2019. Anders: € 100 per persoon)
contact: Matthijs Jansen
mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose