Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020

De jaar­lijkse ont­moe­ting tussen de Vlaamse en de Neder­landse bis­schop­pen vond in 2020 plaats op dins­dag 17 februari in Dordrecht. De bis­schop­pen spraken elkaar onder meer over on­der­wer­pen als anti­se­mi­tisme en migratie.

Mgr. J. van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en bis­schop van Rotter­dam, ver­wel­kom­de de aanwe­zigen in het pa­ro­chie­cen­trum bij de kerk van de Heilige Antonius van Padua. Het eerste punt op de agenda betrof het toe­ne­mende anti­se­mi­tisme in Neder­land en België. Mgr. H. Woorts, hulp­bis­schop van aarts­bis­dom Utrecht en bis­schop­re­fe­rent voor Kerk en Jo­den­dom, leidde dit on­der­werp kort in.

Ver­kla­ring

De referent ver­telde dat in Neder­land door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk samen met de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land in juni 2019 een ver­kla­ring is uitge­ge­ven. Daarin noemen de kerken de groei van het anti­se­mi­tisme ontoelaat­baar. Mgr. Woorts wees er op dat het contact met de joodse ge­meen­schap in Neder­land goed is en dat onder meer de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom daaraan bijdraagt.

Kar­di­naal J. De Kesel, aarts­bis­schop van Mechelen-Brussel, signaleert ook in zijn land een toe­ne­mend aantal anti­se­mi­tische inci­denten en ziet oude ste­reo­ty­pe­ringen van Joden soms weer naar boven komen. Hij merkt tege­lijk dat door de goede contacten die er zijn tussen de R.-K. Kerk en de joodse ge­meen­schap, deze ge­meen­schap de Kerk als bond­ge­noot ziet, bij­voor­beeld in de dis­cus­sie over ritueel slachten.

Vluch­te­lingen en mi­gran­ten

Een ander gespreks­punt was de omgang met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in beide lan­den en meer spe­ci­fiek in de kerk­ge­meen­schappen. In beide lan­den sti­mu­leren de bis­schop­pen de pa­ro­chies om waar moge­lijk gastvrij en behulp­zaam te zijn voor vluch­te­lingen en voor mi­gran­ten. Tege­lijk hebben zij oog voor de pro­ble­ma­tieken waar de over­heid mee te maken heeft en de zorg die er bij kansarmen in eigen land bestaat waar het gaat om de instroom van vluch­te­lingen en mi­gran­ten.

Mgr. De Korte en mgr. Punt wezen in dit ver­band op het on­der­scheid dat gemaakt moet wor­den tussen oorlogs­vluch­te­lingen en arbeids­mi­gran­ten, waarbij het be­lang­rijk is om te zien dat chris­te­lijke mi­gran­ten een eigen dyna­miek aan de kerken verlenen. De bis­schop­pen sig­na­le­ren ver­der problemen waar chris­te­lijke asiel­zoe­kers mee gecon­fron­teerd wor­den, soms al in het vluch­te­lingen­kamp in de eigen regio en dat in asiel­cen­tra chris­te­nen onbegrip en dis­cri­mi­na­tie ont­moe­ten van­wege hun geloof.

In gesprek met politici blijven de bis­schop­pen dit onder de aan­dacht brengen. Tege­lijk wijzen ze op vele goede ini­tia­tie­ven voor de hulp en opvang van vluch­te­lingen en de in­te­gra­tie van christen­mi­gran­ten, juist door hun be­trok­ken­heid met de ker­ke­lijke ge­meen­schap in Neder­land en België.

Aanwe­zigen

Van Neder­landse zijde waren bij deze ont­moe­ting aanwe­zig: mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Liesen, mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hoogen­boom, mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, mgr. Woorts, se­cre­ta­ris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie mw. A. Kruse.

Namens de Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: kar­di­naal De Kesel, mgr. Hoogmartens, mgr. Vanhoutte, se­cre­ta­ris-generaal mgr. Cosijns en woord­voer­der voor de bis­schop­pen T. Scholtes s.j.

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose