Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

Zaterdag 20 juni - Haarlem

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

De werk­groep Bavo­dag heeft besloten de Bavo­dag 2020 over te slaan. Alle voor­be­rei­dingen op het vormsel liggen momenteel stil en vormsel vie­rin­gen in diverse pa­ro­chies wor­den uit­ge­steld of 'n jaar opgeschoven. Voor Bavo­dag 2021 zullen dan alle vor­me­lin­gen van dit jaar ook wor­den uit­ge­no­digd.

Bavo­dag 2020

Eén maal in het jaar viert ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de Bavo­dag voor alle jon­ge­ren die dit jaar het sacra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen. Het is voor ons bisdom de dag van ont­moe­ting en zien en voelen dat je bij elkaar hoort, dat er meer jon­ge­ren en bege­lei­ders zijn die met hun geloof bezig zijn, dan je eigen groep...

Een dag rondom onze bis­schop die alle Vor­me­lin­gen en hun bege­lei­ders - zowel uit de samen­wer­kende pa­ro­chies als uit de geloofs­ge­meen­schappen van allerlei natio­na­li­teiten - uitno­digt om naar zijn kerk te komen om daar Gods Geest te ervaren. Een uit­no­di­ging die je eigen­lijk niet kunt afslaan...

Vast onder­deel van de Vormselvoor­be­rei­ding

In heel veel pa­ro­chies en samen­wer­kende pa­ro­chies is de Bavo­dag een vast onder­deel gewor­den van de voor­be­rei­ding op het sacra­ment van het Vormsel; een dag, niet meer weg te denken. Heel veel werk­groepen en pastores vin­den het be­lang­rijk om deze dag op te nemen in het pro­gram­ma, zon­der de Bavo­dag kan je eigen­lijk niet ‘het vormsel’ ont­van­gen.

Zater­dag 20 juni

Op zater­dag 20 juni 2020 nodigt de bis­schop alle vor­me­lin­gen en werk­groeple­den uit om naar de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te komen in Haar­lem aan de Leid­sche­vaart 146.

Pro­gram­ma

Een dag vol ont­moe­tingen met elkaar en met mensen die hun leven op een bij­zon­dere manier vorm geven, of door Gods Geest vorm laten geven. Een dag met actief theater en een avon­tuur­lijke tocht over de gewelven... een tocht die je niet buiten en niet binnen de ka­the­draal brengt maar er net tussen in... We sluiten de dag af door samen te bid­den en te zingen.

Opgeven

Wij vragen u om vóór 20 april 2020 aan te geven met hoeveel jon­ge­ren en bege­lei­ders u naar de Bavo­dag komt. Wij gaan uit van één bege­lei­der op vier jon­ge­ren. De erva­ring leert dat er vaak meer­dere bege­lei­ders zijn omdat ze zo graag die dag willen meemaken. Ie­der­een is welkom. We maken u erop attent dat ook jon­ge­ren die niet gevormd wor­den, maar wel graag eens de Bavo­dag willen meemaken ook mee mogen komen !!

U kunt zich aanmel­den op bavo­daghaarlem@gmail.com

Vermeld bij uw aanmel­ding:

  • naam van de contact­persoon
  • e-mail­a­dres
  • tele­foon­num­mer
  • naam en adres van de pa­ro­chie / fusie pa­ro­chie / of samen­wer­kings­ver­band
  • met hoeveel jon­ge­ren u komt
  • hoeveel bege­lei­ders

Onkosten

Voor de onkosten van deze dag willen wij u vragen per bezoeker (dus ook bege­lei­ders) € 6,50 over te maken op: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. J.P. Smit cj o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chie­naam

Tot ziens

Graag begroeten wij u / jullie op deze top­dag van ons Bisdom !!!

Werk­groep Bavo­dag:
Astrid Karels, Arjan Smit, Marius Prein en pastoor Nico Knol

Prak­tisch

ac­ti­vi­teit: Bavo­dag
datum: Zater­dag 20 juni 2020
tijd: 10.00 uur - kerk open
10.30 uur - aan­vang pro­gram­ma
14.30 uur - afslui­ting
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leid­sche­vaart 146
Haar­lem
bijdrage: € 6,50 per persoon
reke­ning: NL58 ABNA 0592 5167 41
t.n.v. J.P. Smit cj
o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chie­naam
info: bavo­daghaarlem@gmail.com

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose