Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

Zaterdag 20 juni - Haarlem

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*

De werk­groep Bavo­dag heeft besloten de Bavo­dag 2020 over te slaan. Alle voor­be­rei­dingen op het vormsel liggen momenteel stil en vormsel vie­rin­gen in diverse pa­ro­chies wor­den uit­ge­steld of 'n jaar opgeschoven. Voor Bavo­dag 2021 zullen dan alle vor­me­lin­gen van dit jaar ook wor­den uit­ge­no­digd.

Bavo­dag 2020

Eén maal in het jaar viert ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de Bavo­dag voor alle jon­ge­ren die dit jaar het sacra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen. Het is voor ons bisdom de dag van ont­moe­ting en zien en voelen dat je bij elkaar hoort, dat er meer jon­ge­ren en bege­lei­ders zijn die met hun geloof bezig zijn, dan je eigen groep...

Een dag rondom onze bis­schop die alle Vor­me­lin­gen en hun bege­lei­ders - zowel uit de samen­wer­kende pa­ro­chies als uit de geloofs­ge­meen­schappen van allerlei natio­na­li­teiten - uitno­digt om naar zijn kerk te komen om daar Gods Geest te ervaren. Een uit­no­di­ging die je eigen­lijk niet kunt afslaan...

Vast onder­deel van de Vormselvoor­be­rei­ding

In heel veel pa­ro­chies en samen­wer­kende pa­ro­chies is de Bavo­dag een vast onder­deel gewor­den van de voor­be­rei­ding op het sacra­ment van het Vormsel; een dag, niet meer weg te denken. Heel veel werk­groepen en pastores vin­den het be­lang­rijk om deze dag op te nemen in het pro­gram­ma, zonder de Bavo­dag kan je eigen­lijk niet ‘het vormsel’ ont­van­gen.

Zater­dag 20 juni

Op zater­dag 20 juni 2020 nodigt de bis­schop alle vor­me­lin­gen en werk­groeple­den uit om naar de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te komen in Haar­lem aan de Leid­sche­vaart 146.

Pro­gram­ma

Een dag vol ont­moe­tingen met elkaar en met mensen die hun leven op een bij­zon­dere manier vorm geven, of door Gods Geest vorm laten geven. Een dag met actief theater en een avon­tuur­lijke tocht over de gewelven... een tocht die je niet buiten en niet binnen de ka­the­draal brengt maar er net tussen in... We sluiten de dag af door samen te bid­den en te zingen.

Opgeven

Wij vragen u om vóór 20 april 2020 aan te geven met hoeveel jon­ge­ren en bege­lei­ders u naar de Bavo­dag komt. Wij gaan uit van één bege­lei­der op vier jon­ge­ren. De erva­ring leert dat er vaak meerdere bege­lei­ders zijn omdat ze zo graag die dag willen meemaken. Ie­der­een is welkom. We maken u erop attent dat ook jon­ge­ren die niet gevormd wor­den, maar wel graag eens de Bavo­dag willen meemaken ook mee mogen komen !!

U kunt zich aanmel­den op bavo­daghaarlem@gmail.com

Vermeld bij uw aanmel­ding:

  • naam van de contact­persoon
  • e-mail­a­dres
  • tele­foon­num­mer
  • naam en adres van de pa­ro­chie / fusie pa­ro­chie / of samen­wer­kings­ver­band
  • met hoeveel jon­ge­ren u komt
  • hoeveel bege­lei­ders

Onkosten

Voor de onkosten van deze dag willen wij u vragen per bezoeker (dus ook bege­lei­ders) € 6,50 over te maken op: NL58 ABNA 0592 5167 41 t.n.v. J.P. Smit cj o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chienaam

Tot ziens

Graag begroeten wij u / jullie op deze top­dag van ons Bisdom !!!

Werk­groep Bavo­dag:
Astrid Karels, Arjan Smit, Marius Prein en pastoor Nico Knol

Prak­tisch

ac­ti­vi­teit: Bavo­dag
datum: Zater­dag 20 juni 2020
tijd: 10.00 uur - kerk open
10.30 uur - aanvang pro­gram­ma
14.30 uur - afslui­ting
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leid­sche­vaart 146
Haar­lem
bijdrage: € 6,50 per persoon
reke­ning: NL58 ABNA 0592 5167 41
t.n.v. J.P. Smit cj
o.v.v. Bavo­dag en pa­ro­chienaam
info: bavo­daghaarlem@gmail.com

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose