Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Afnemende tolerantie richting religie verontrustend’

Ontmoeting Centraal Joods Overleg en Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2010

Centraal Joods OverlegVer­te­gen­woor­digers van het Centraal Joods Overleg (CJO) en van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (BK) troffen elkaar vandaag voor hun jaar­lijkse ont­moe­ting op het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-katho­lie­ke Kerk te Utrecht.  Een groot aantal gespreks­pun­ten passeerde de revue. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat zowel binnen de Joodse als katho­lie­ke ge­meen­schap in Neder­land ongerust­heid bestaat over een afnemende tole­ran­tie binnen de samen­le­ving rich­ting reli­gi­euze over­tui­gingen.

 

Gods­dienst­vrij­heid niet ter dis­cus­sie stellen

Binnen de samen­le­ving bestaat soms een span­nings­veld tussen ener­zijds het gelijk­heids­prin­ci­pe en ander­zijds de vrij­heid van gods­dienst. Ook de vrij­heid van meningsui­ting kan soms op gespannen voet staan met de tole­ran­tie rich­ting religies.

Tijdens het gesprek wer­den ver­schil­lende actuele voor­beel­den genoemd. Daaruit bleek dat zowel de Joodse ge­meen­schap als de Rooms-katho­lie­ke Kerk met span­ningen op dit gebied te maken hebben.

De aanwe­zigen waren het er over eens dat de vrij­heid van meningsui­ting niet in strijd mag zijn met gods­dienst­vrij­heid. Gods­dienst­vrij­heid is een wezen­lijk onder­deel van de in onze samen­le­ving hoog ge­waar­deerde tole­ran­tie rich­ting allerlei groepen. Een groeiende intole­ran­tie rich­ting reli­gi­euze over­tui­gingen waar­van de afgelopen jaren sprake lijkt, noem­den de deel­ne­mers van­mid­dag dan ook verontrustend.  

Ook was er aan­dacht voor de berichten van anti­se­mi­tisme in ver­schil­lende delen van de Neder­landse samen­le­ving. De deel­ne­mers aan het gesprek waren één in hun afschuw hierover en doen een beroep op de autori­teiten elke vorm van anti­se­mi­tisme in Neder­land met kracht te bestrij­den.

Aan de ont­moe­ting werd deel­ge­no­men door vijf bis­schop­pen, een rabbijn en be­stuurs­le­den van de Joodse kerk­ge­noot­schappen, het CJO alsmede de voor­zit­ter van de Katho­lie­ke Raad van Israel. (CJO / SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose