Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen in de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uitgaansleven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebeds­in­ten­tie:

De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…

Met de stilte van ons luisteren, geven wij ruimte aan het spreken van de ander. Luistert iemand echt dan voelt de spreker zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben of...   Voor ons: proberen te luisteren in de inner­lijke stilte naar het woord van God? Dan kan ook dat woord binnen­ko­men als scheppende aanwe­zig­heid vol liefde.

Ontleend aan Frans van der Lugt S.J.: Liefde en luisteren.

Ver­schil­lende vie­rin­gen

Voor de ver­schil­lende bede­vaart­groepen die vanuit het hele land naar Am­ster­dam komen, is er in ver­schil­lende kerken een Eucha­ris­tie­vie­ring. Pelgrims die op eigen gelegen­heid naar de Stille Omgang komen kunnen aan­slui­ten bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in De Krijt­berg om 23.45 uur of in de Begijnhof­ka­pel om 22.30 uur. Bij de aanmel­ding kan deze keuze wor­den opge­ge­ven.

datum: zater­dag 21 maart 2020
website: www.stille-omgang.nl
aanmel­den: www.stille-omgang.nl/aanmel­den-voor-de-stille-omgang
Facebook: facebook.com/StilleOmgang
in­for­ma­tie: info@stille-omgang.nl

Jon­ge­ren­pro­gramma

Jongerenprogramma Stille Omgang 2020In de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein vindt zater­dag­avond 21 maart 2020 vanaf 19.00 uur het jon­ge­ren­pro­gramma (15-30 jaar) van de Stille Omgang (SO) plaats.

Het pro­gram­ma zal in het teken staan van het thema ‘Luisteren?’. Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luisteren?

Het hoofd­pro­gramma en de workshops zullen dit jaar weer wor­den ingevuld door inte­res­sante sprekers, ac­ti­vi­teiten en muzi­kanten. Daar­naast bevat het pro­gram­ma weer een aantal vertrouwde onder­de­len, zoals de H. Mis met Mgr. Punt, Eucha­ris­tische aanbid­ding, de moge­lijk­heid tot het ontvangen van de biecht en na­tuur­lijk het lopen van de Stille Omgang rond midder­nacht door de straten van Am­ster­dam. Het belooft weer een bij­zon­dere avond te wor­den met een mooi pro­gram­ma op de agenda. Zorg dat je erbij bent!

datum: zater­dag 21 maart 2020
tijd: 19.00 - 00.30 uur
locatie: Mozes en Aäron kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
vervoer: Per metro vanaf Am­ster­dam Centraal naar Waterloo­plein (alle metro’s, tweede halte)
entree: € 9 p.p.
website: www.sojon­ge­ren.nl
Facebook: facebook.com/StilleOmgang

Route

Route Stille Omgang 2019De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharis­tisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam.

In de middel­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit wonder met een fees­te­lij­ke mirakel­processie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, inspiratie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiter­lijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgangers weten zich al bid­dend en mediterend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose