Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

Am­ster­dam wordt ook wel eens ‘Mirakel­stad’ genoemd. Deze kwalifi­ca­tie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bede­vaarts­plaats is, waar al sinds de mid­del­eeuwen een won­der of mirakel wordt geëerd. Deze vere­ring leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen in de jaar­lijkse Stille Omgang.

Deze reli­gi­eus medi­ta­tieve omgang door het his­to­rische centrum en passerend aan het nachte­lijke uit­gaans­le­ven van Am­ster­dam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang geor­ga­ni­seerd. Duizen­den gelo­vi­ge mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebeds­in­ten­tie:

De luis­te­rende mens is AANWEZIG bij de Ander...

Met de stilte van ons luis­te­ren, geven wij ruimte aan het spreken van de ander. Luistert iemand echt dan voelt de spreker zich vrij en meer zich­zelf. Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben of...   Voor ons: proberen te luis­te­ren in de inner­lijke stilte naar het woord van God? Dan kan ook dat woord binnen­ko­men als schep­pen­de aanwe­zig­heid vol liefde.

Ontleend aan Frans van der Lugt S.J.: Liefde en luis­te­ren.

Ver­schil­lende vie­rin­gen

Pelgrims die op eigen gelegen­heid naar de Stille Omgang komen kunnen aan­slui­ten bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in De Krijt­berg om 23.45 uur of in de Begijnhof­ka­pel om 22.30 uur. Bij de aanmel­ding kan deze keuze wor­den opge­ge­ven.

datum: zater­dag 21 maart 2020
web­si­te: www.stille-omgang.nl
aanmel­den: www.stille-omgang.nl/aanmel­den-voor-de-stille-omgang
Facebook: facebook.com/StilleOmgang
in­for­ma­tie: info@stille-omgang.nl

De ver­schil­lende zustergezel­schappen vieren de Eucha­ris­tie ofwel voordat ze naar Am­ster­dam ver­trek­ken in hun eigen kerk, ofwel in een van de zeven deel­ne­mende kerken in Am­ster­dam:

  • Begijnhof (Begijnhof 29) om 22.30 en 24.00 uur
  • Obrecht­kerk (Jacob Obrecht­straat 30) om 22.00 uur
  • Onze Lieve Vrouwe­kerk (Keizers­gracht 220) om 21.30 en 23.30 uur
  • De Krijt­berg (Singel 448) om 22.15 en 23.45 uur
  • Nicolaas­basi­liek (Prins Hendrik­kade 73) om 21.30 en 00.30 uur
  • De Papegaai (Kalver­straat 58) om 22.00 en 23.45 uur
  • Mozes & Aäron­kerk (Waterloo­plein 207) om 21.30 uur

Jon­ge­ren­pro­gramma

Jongerenprogramma Stille Omgang 2020In de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein vindt zater­dag­avond 21 maart 2020 vanaf 19.00 uur het jon­ge­ren­pro­gramma (15-30 jaar) van de Stille Omgang (SO) plaats.

Het pro­gram­ma zal in het teken staan van het thema ‘Luis­te­ren?’. Wat is Luis­te­ren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luis­te­ren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luis­te­ren?

Het hoofd­pro­gramma en de work­shops zullen dit jaar weer wor­den ingevuld door inte­res­sante sprekers, ac­ti­vi­teiten en muzi­kanten. Daar­naast bevat het pro­gram­ma weer een aantal ver­trouwde onder­de­len, zoals de H. Mis met Mgr. Punt, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, de moge­lijk­heid tot het ont­van­gen van de biecht en na­tuur­lijk het lopen van de Stille Omgang rond mid­der­nacht door de straten van Am­ster­dam. Het belooft weer een bij­zon­dere avond te wor­den met een mooi pro­gram­ma op de agenda. Zorg dat je erbij bent!

datum: zater­dag 21 maart 2020
tijd: 19.00 - 00.30 uur
locatie: Mozes en Aäron kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
ver­voer: Per metro vanaf Am­ster­dam Centraal naar Waterloo­plein (alle metro’s, tweede halte)
entree: € 9 p.p.
web­si­te: www.sojon­ge­ren.nl
Facebook: facebook.com/StilleOmgang

Route

Route Stille Omgang 2019De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucha­ris­tisch won­der dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Am­ster­dam.

In de middel­eeuwen vier­den de chris­te­nen dit won­der met een fees­te­lij­ke mirakel­pro­ces­sie. Vanaf 1881 door een nachte­lijke omgang in stilte, in­spi­ra­tie­bron voor alle stille tochten in Neder­land. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den gelo­vi­gen. De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose