Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Update verdeling referentschappen

gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2020

De leden van Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hebben namens de con­fe­ren­tie allen een refe­rent­schap. Dit refe­rent­schap behelst een bepaalde beleids­sec­tor waar­van de portefeuilleh­ou­der het beleid van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in die sector voor­be­reidt. Ook on­der­houdt hij de contacten met personen en organi­sa­ties die op het be­tref­fen­de beleids­ter­rein werk­zaam zijn.

Na het afscheid van Mgr. Wiertz en Mgr. Hurkmans en de komst van mgr. Van den Hout en mgr. Smeets zijn de refe­rent­schappen opnieuw be­spro­ken en waar nodig herver­deeld.

Wijzi­gingen

  • Mgr. Van den Hout is per 14 mei 2019 referent Missie- en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king
  • Mgr. Woorts is per 1 sep­tem­ber 2019 referent voor de Interreli­gi­euze Dialoog
  • De Per­ma­nente Raad (Mgr. Van den Hende, Mgr. Liesen en Mgr. De Korte) heeft per 1 januari 2019 het refe­rent­schap Com­mu­ni­ca­tie en Media op zich geno­men
  • Mgr. Liesen volgt Mgr. Wiertz op als lid van de Commissio Mixta van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR)
  • Mgr. Smeets is per 1 januari 2020 referent voor het Circus-, Kermis- en Schippers­pas­to­raat

Over­zicht van refe­rent­schappen

refe­rent­schap bis­schop(pen)
Bede­vaarten Mgr. Woorts
Catechese Mgr. Mutsaerts
   CCEE (Raad Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie) Mgr. Van den Hende
Circus-, Kermis- en Schippers­pas­to­raat Mgr. Smeets
COMECE (Com­mis­sie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties
Europese Ge­meen­schap)
Mgr. Hoogen­boom
Com­mu­ni­ca­tie en Media Per­ma­nente Raad:
Mgr. Van den Hende
Mgr. Liesen
Mgr. De Korte
Huwe­lijk en Gezin vacant
Intereli­gi­euze Dialoog Mgr. Woorts
Jeugd en Jon­ge­ren Mgr. Mutsaerts
Justitie­pas­to­raat Mgr. De Jong
Ker­ke­lijke bewe­gingen
en Nieuwe Ge­meen­schappen
Mgr. Van Burg­ste­den   
Kerk en Jo­den­dom Mgr. Woorts
Kerk en Samen­le­ving Mgr. De Korte
Li­tur­gie Mgr. Liesen
Medische Ethiek Kar­di­naal Eijk
Missie- en Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king Mgr. Van den Hout
Oecumene Mgr. Van den Hende
Onder­wijs Mgr. Hendriks
Oplei­dingen tot Ker­ke­lijke Bedie­ningen Kar­di­naal Eijk
Vrouw en Kerk Mgr. De Korte
Zorg Mgr. De JongBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose