Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis *UITGESTELD*

Vrijdag 27 maart - 13.00 tot 16.30 uur - Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

In ver­band met het heersende corona­vi­rus is het cslk genood­zaakt om deze bij­een­komst uit te stellen. In overleg met alle betrok­ke­nen wordt een nieuwe datum bepaald met het­zelfde pro­gram­ma, dezelfde sprekers en dezelfde locatie. Zodra een en ander bekend is wordt dit via deze web­si­te ken­baar gemaakt.

Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 27 maart 2020 een bij­een­komst over de fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis. Basis voor de con­fe­ren­tie is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’.

Fi­nan­ciële crisis van 2008

De we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis van 2008 had een gelegen­heid kunnen zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus ver­diens­te­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen niet her­dacht.

Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling

Het is dan ook zaak om nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’ opge­steld uit­gaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en daar­mee de ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid.

Agenda

Op de bij­een­komst (dit keer op de Zuid-As van Am­ster­dam) zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vati­caanse do­cu­ment, bepalen in hoeverre fi­nan­ciële in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde uitingen in dit andere rele­vante do­cu­menten.

spreker on­der­werp
Ph. Weijers Opening en inlei­ding (dagvoor­zit­ter)
E. Holterhues “Never waste a good crisis: waartoe is een fi­nan­ciële in­stel­ling op aarde?”
Wat zeggen recente en­cy­clie­ken en do­cu­menten hierover en wat is mijn visie op een gezonde fi­nan­ciële sector.
E. de Jong “Houden de banken ons een spiegel voor?”
Aan de hand van enkele voor­beel­den vanuit de fi­nan­ciële sector en andere sectoren, komen een aantal ont­wik­ke­lingen aan bod die zich na de krediet­cri­sis hebben voor gedaan waardoor vraag­te­kens bij het func­tio­ne­ren van banken zijn gezet.
J. Maasen “Achter cijfers gaan mensen schuil”
Hoe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen het dage­lijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; kortom: over de gevolgen van leven met schul­den en in armoede.
W. Wage­naar “Ethics is kno­wing the difference between what you have the right to do and what is right to do”
Als leidraad voor het voor­ko­men van ongewenst gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en ervan leerde (twee praktijk voor­beel­den). Dilemma's nu en in de toe­komst.
A. Siegmann “De 10 gebo­den als in­spi­ra­tie”
De fi­nan­ciële sector kent een grote mate van regels, wet­ge­ving en over­heidsin­grij­pen. Hoe kan er meer ruimte komen voor ethiek en per­soon­lijke verant­woor­de­lijk­heid?
E. Holterhues Panel­dis­cus­sie
V. Scheffers Samen­vat­ting en afslui­ting

Personalia

  • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
  • Prof. Dr. E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
  • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
  • Mevr. Drs. W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
  • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent fi­nan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
  • Drs. V.M. Scheffers, voor­zit­ter CSLK; eer­der alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land (1983-2015); voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.
  • Ing. Ph.S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.

Details

datum: nader te bepalen
tijd: van 13.00 tot 16.30 uur
ont­vangst is vanaf 12.30 uur
entree: toegang is vrij
locatie: Circl gebouw aan de Zuid-As
Gustav Mahler­plein 1B
1082 MS Am­ster­dam
www.circl.nl
aanmel­den: Aanmel­den vóór 20 maart 2020:
info@cslk.nl of
06-53887641 (CSLK se­cre­ta­ris, diaken Philip Weijers)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose